May 24, 2019   7:52 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The use of interstitial phases of tungsten (WC powder) and titanium (TiB2 powder) to improve the structure and performance of STN 41 9830 HSS for cast cutting tools.
Written by (author): Ing. Peter Úradník, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Summary:ÚRADNÍK, Peter, Ing.: Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. [Dizertačná práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2011. Cieľom tejto práce je preskúmať a experimentálne overiť účinnosť použitia očkujúcich prísad volfrámu a diboridu titánu v podobe prášku za účelom zlepšenia štruktúry a úžitkových vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje. Práca je rozdelená na 7 kapitol. Prvá a druhá kapitola sa zaoberá literárnym prehľadom danej problematiky. V tretej kapitole je udaný cieľa a metodika práce. V štvrtej až siedmej kapitole sú uvedené výsledky experimentálneho skúmania a ich zhodnotenie. Experimentom bolo dokázané, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností. Práca obsahuje: Počet strán: 144 Počet obrázkov: 92 Počet tabuliek: 21 Počet použitej literatúry: 114
Key words:očkovanie, modifikovanie, kryštalizácia, rýchlorezná oceľ, legovanie, mikroštruktúra, karbid, tepelné spracovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited