Apr 7, 2020   4:33 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microscopic analysis of a defected steam boiler pipe
Written by (author): Bc. Peter Orihel
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla
Summary:ORIHEL, Peter: Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. Vedúci práce: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Cieľom bakalárskej práce bolo odhalenie primárnej príčiny lokálnych poškodení kotlovej rúrky na prenos teplonosného média, umiestnenej v parnom kotle K5 v spoločnosti Trnavská teplárenská a. s. Trnava. V prvom kroku bola rúrka makroskopicky zdokumentovaná fotoaparátom, pričom najskôr boli vyhotovené prehľadné zábery rúrky a poškodení na nej. Neskôr bola upriamená pozornosť na konkrétne miesta poškodení rúrky a boli fotoaparátom vyhotovené ich detailné zábery. Z takto zdokumentovanej rúrky boli následne odobraté vzorky, najskôr z miesta rúrky bez jej poškodení, potom z miesta okolia poškodenia rúrky bez perforácie materiálu. Takto odobraté vzorky boli pripravené na mikroskopickú analýzu a následne analyzované svetelným a riadkovacím elektrónovým mikroskopom. Analýzou bolo zistené, že mikroštruktúra rúrky je feriticko – perlitická s obsahom 11,8% perlitu, čo vyjadruje, že táto oceľ obsahovala približne 0,09 hm% uhlíka, čo znamená, že daná oceľ spĺňa požiadavku maximálneho obsahu uhlíka 0,2 hm%. Daná mikroštruktúra bola tiež veľmi jemnozrnná, so stredným rozmerom zŕn dm pohybujúcim sa okolo hodnoty 4,5 μm. Jemnozrnnosť mikroštuktúry bola dôsledkom normalizačného žíhania rúrky. V mikroštruktúre bol tiež zistený výskyt vtrúsenín, v ktorých chemickom zložení boli zistené zvýšené hodnoty obsahu síry, ktorá sa do ocele dostala počas výroby rúrky a ktorá je nežiaducim prvkom v oceli, nakoľko vytvára tzv. sulfidy (sírniky) a znižuje súdržnosť zŕn mikroštruktúry. Avšak množstvo týchto vtrúsenín nebolo tak výrazné, aby ich bolo možné považovať za primárnu príčinu vzniku daných poškodení. Nakoľko nebolo možné vykonať mikroskopickú analýzu priamo z poškodenia rúrky z dôvodu odkorodovania materiálu, nie je možné s určitosťou zistiť primárnu príčinu vzniku týchto poškodení rúrky.
Key words:rúrka, oceľ, poškodenie, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited