Feb 17, 2020   2:31 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence of plastic deformation on the corrosion resistance of austenitic stainless steels
Written by (author): Ing. Peter Marek, PhD.
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv plastickej deformácie na koróznu odolnosť austenitických nehrdzavejúcich ocelí
Summary:MAREK, Peter: Vplyv plastickej deformácie na koróznu odolnosť austenitických nehrdzavejúcich ocelí. [Dizertačná práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. -- Školiteľ: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. -- Konzultant špecialista: doc. Ing. Mária Dománková, PhD. -- Trnava: Mtf STU, 2010, 119s. Kľúčové slová: austenitické nehrdzavejúce ocele, precipitácia, sekundárne fázy. medzikryštálová korózia, Cieľom dizertačnej práce bolo štúdium štruktúrnej stability, kinetiky preciptácie sekundárnych fáz na hraniciach zŕn a rozvoj scitlivenia v austenitických nehrdzavejúcich oceliach. V teoretickej časti je prehľadne popísaná problematika nehrdzavejúcich ocelí. Úvodná časť je zameraná na rozdelenie a charakteristiku nehrdzavejúcich oceli, a vplyv zliatinových prvkov na jej vlastnosti. Druhá časť je venovaná korózii a precipitácii sekundárnych fáz v austenitických nehrdzavejúcich oceliach . Úvod experimentálnej časti je venovaný charakteristike skúmaných materiálov. Experimentálnej časti dominuje aplikácia koróznych testov a následná konštrukcia TTS diagramov ocelí a ich vzájomné porovnanie. Druhá časť podrobne popisuje identifikáciu sekundárnych fáz pomocou TEM, doplnená o EDX semikvantitatívnu analýzu ktorej výsledky boli použité k určeniu relatívneho podielu precipitátov. Záver experimentálnej časti je venovaný analyze štruktúry hraníc zŕn pomocou metódy Kikuchiho čiar. Bolo zistené, že výrazny vplyv na scitlivenie má chemické zloženie a plastická deformácia . Na hraniciach zŕn boli identifikované karbidy M23C6, M6C a fázy chí a sigma, ktorých podiel, veľkosť a hustota sa menili v závislosti od dĺžky izotermického žíhania, teploty a typu ocele. Z hľadiska štruktúry hraníc zŕn bolo zistený pozitívny vplyv usporiadaných hraníc zŕn.
Key words:austenitické nehrdzavejúce ocele, precipitácia, sekundárne fázy

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited