Feb 17, 2020   1:39 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of used rifflers for metal use
Written by (author): Bc. Peter Nagy
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent:Ing. Peter Pinke, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza použitých pilníkov na kovy
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá makroskopickou, mikroskopickou analýzou a skúškou tvrdosti pilníkov na kovy. V teoretickej časti je uvedený popis pilníkov, charakteristika a rozdelenie nástrojových ocelí. Ďalej je popísaná príprava vzoriek pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu, meranie tvrdosti. V prvej časti experimentálnej práce je uvedený popis opotrebených pilníkov v pôvodnom stave, vstave po vyčistení a po rozpílení na jednotlivé vzorky. V druhej časti experimentálnej práce je popísaná mikroskopická analýza a analýza elektrónovým mikroskopom pripravených vzoriek. Dalšia časť tejto práce popisuje výsledky nameraných hodnôt tvrdosti vzorky podľa Rockwella. V záverečnej časti bakalárskej práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky
Key words:pilník, mikroskop, vzorka, elektrón, analýza


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited