Feb 27, 2020   6:20 a.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Identification number: 4174
University e-mail: peter.grgac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Preparation, study of selected properties and characterization of chromium nitride coating on the tool steel
Written by (author): Ing. Miroslav Béger, PhD.
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent 2:Ing. Peter Brziak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava, štúdium vybraných vlastností a charakterizácia povlakov nitridov chrómu na nástrojovej oceli
Summary:Dizertacná práca je venovaná príprave, štúdiu vybraných vlastností a charakterizácii povlakov nitridov chrómu vytvorených pomocou magnetrónového naprašovania na nástrojovej oceli ledeburitického typu. Teoretická cast dizertacnej práce je zameraná na analýzu súcasného stavu v oblasti prípravy a využitia povlakov nitridov chrómu. Úvodná cast práce obsahuje popis metód používaných pri skúmaní povlakov ako aj strucnú charakterizáciu ocelí ledeburitického typu. Experimentálna cast dizertacnej práce je zameraná na prípravu a analýzu tvrdých povlakov nitridov chrómu vytvorených na substráte z ledeburitickej ocele typu DIN 1.2379 pri rôznych parametroch depozície. Následne sa na povlakoch merala ich hrúbka, analyzovalo sa fázové zloženie povlakov, a skúmali sa ich mechanické a tribologické vlastnosti. Na lomových plochách analyzovaných vzoriek sa skúmala štruktúra povlakov.
Key words:nástrojová ocel ledeburitického typui, magnetrónové naprašovanie, povlaky nitridu chrómu, fázové zloženie, mechanické a tribologické vlastnosti.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited