Jul 15, 2020   1:44 p.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rastislav Jančovič, PhD.
Identification number: 41851
University e-mail: qjancovic [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

          
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Tool life of coated cutting tools
Written by (author): Ing. Rastislav Jančovič, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá trvanlivosťou povlakovaných rezných nástrojov. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V úvodnej časti práce je stručne zhrnutý aktuálny stav v oblasti rezných materiálov, ako aj súčasné trendy v tejto oblasti. Následne je podrobne rozobratá problematika PVD povlakov používaných v procese obrábania. Ďalšia kapitola práce sa venuje problematike nanokompozitných PVD povlakov na rezných nástrojoch. Je popísaný základný princíp týchto vrstiev, ich vlastnosti a vplyv na pracovné vlastnosti rezných nástrojov. V ďalšej časti je stručne opísaná téma opotrebovania a trvanlivosti rezných nástrojov, základné charakteristiky opotrebovania, základné činitele vplývajúce na opotrebovanie a trvanlivosť rezných nástrojov. Experimentálna časť práce je postupne rozdelená do šiestich kapitol. V predbežnom plánovaní experimentu boli stanovené všetky prostriedky použité v experimente (obrábací stroj, rezný nástroj, obrábaný materiál, meracie prostriedky), ako aj podmienky vstupného expe-rimentu. Po stanovení plánu experimentálnych prác bol postupne vykonaný experimentálny výskum nanokompozitného PVD povlaku typu AlTiSiN a nanokompozitného PVD povlaku typu AlCrSiN. Po štatistickom spracovaní dosiahnutých výsledkov a stanovení doporučených rezných parametrov bol experimentálne testovaný modifikovaný PVD povlak typu AlTiSiN. V diskusnej časti práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky z experimentálneho výskumu, ako aj porovnanie správania sa štandardného a modifikovaného PVD povlaku AlTiSiN v procese sústruženia. Posledná časť práce je venovaná možným prínosom práce pre samotný vedný odbor, resp. sú špecifikované možné prínosy práce pre prax.
Key words:
trvanlivosť, povlakovanie, rezný nástroj

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited