20. 1. 2020  13:19 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Identifikační číslo: 4198
Univerzitní e-mail: lubica.selcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Monika Andrašková
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Závodný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apartmány Technik
Abstrakt:Abstrakt v štátnom jazyku Andrašková, Monika: Apartmány technik ( Bakalárska práca) -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry -- Ústav architektúry obytných budov -- vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. -- Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2015 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť ubytovanie pre študentov s pridruženou funkciou stravovania a galérie, profesorov a ďalších zamestnancov či návštevníkov STU v Bratislave, formou apartmánového bývania. Pozemok je situovaný v centre starého mesta Bratislavy. Ohraničený je ulicami Radilinského, Imricha Karvaša, Slovanskou a Školskou ulicou. V blízkosti pozemku sa nachádzajú objekty vysokoškolskej technickej univerzity, a objekty vyššieho významu ako je napr. slovenský rozhlas, kostol Blumentál a NBS. Pri pozemku nadobúda najväčšiu dominantnosť NBS, keďže ide o výškovú budovu. Ďalšie okolité objekty sú nižšej zástavby. Z tohto dôvodu sa neodporúča ísť do väčších výškových rozmerov. V hmotovom prevedení bolo potrebné rešpektovať dané regulatívy a obmedzenia. Objekt mal byť maximálne šesť podlažný. Pri pozemku je situovaná hlučná komunikácia z tohto dôvodu sú potrebné opatrenia na zabránenie prenikania hluku a vibrácií do interiéru budovy. NBS svojou výškou značne tieni budovu avšak zo severnej strany takže nespôsobuje extrémne zaťaženie pozemku z hľadiska osvetlenia. V blízkosti nie je dostatočne veľa parkovacích miest a tak je vhodné umiestniť parkovisko pod celým objektom. Pozemok je taktiež svahový, preto je potrebné zohľadniť to pri navrhovaní priestorov aby boli prístupné aj pre imobilných. Veľkosť pozemku nám dovoľuje navrhovať väčšie objemy a to nie len pri objektoch ale aj pri spevnených a trávnatých plochách, verejných či súkromných. Z funkčného hľadiska je vhodné situovanie komercie v partery objektu a na peších komunikačných ťahoch stravovanie, formou rýchleho občerstvenia alebo kaviarne. Koncept nenarúša okolitú zástavbu, reaguje na uličnú zástavbu a výškové pomery. Skosením objektu, som chcela vytvoriť otvorený verejný priestor pred vstupom do objektu. Skosenie je smerované tak aby vytváralo pohľad na stavebnú fakultu. Táto myšlienka je taktiež podporená návrhom kaviarne na rohu pozemku. Spolu tieto budovy usmerňujú pohľady na zástavbu. Prepojenie objektu s kaviarňičkou je vytvorené len pocitovo, prostredníctvom terás a zastrešenia. Samotný objekt je navrhnutý ako átriový, vytvárajúci súkromný priestor. Výškové rozloženie je vystupňované k budove NBS. Pre docielenie dostatočného preslnenia objektu je navrhnutý výsek v budove cez kt. sa dostáva svetlo do otvoreného átria v ktorom je umiestnené exteriérové schodisko vytvárajúce prepojenia medzi jednotlivými premostenými časťami objektu. Práca je prevedená v dvoch stupňoch, ako projekt pre územné konanie a projekt pre stavebné povolenie.
Klíčová slova:ubytovanie, verejnýpriestor, STU, apartmány

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně