Dec 13, 2019   11:01 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of Svätotrojičné námestie in Krupina
Written by (author): Bc. Michaela Prikrylová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu centrálnej uzlovej mestskej štruktúry mesta Krupina -- Svätotrojičného námestia. Pri tvorbe riešenia som vychádzala zo zadefinovania problémov a funkčného členenia priestoru, ktorých dôsledkom je strata záujmu miestnych obyvateľov ale aj návštevníkov o aktivity v daných priestoroch. V priebehu terénneho prieskumu bolo zrejmé, že veľké zaťaženie tranzitnou dopravou v kontakte s námestím predurčilo jeho funkciu ako dopravnú a priestor ovládla statická doprava. Pre pritiahnutie záujmu o túto štruktúru ako o priestor pre spoločenské, zhromaždovacie a oddychové aktivity navrhujem odklonenie tranzitnej dopravy mimo mesto, v kontakte s námestím zadefinovanie ukľudnenej dopravy s rýchlostným obmedzením na 30km/h a premiestnenie statickej dopravy do okolitých ulíc. Hlavnou myšlienkou je teda vytvorenie priestoru vychádzajúceho z riešenia problémov, opierajúc sa o ideu poetickej tvorby, kde stavebným kameňom je rytmická jednotka, daktyl, zložená z jednej prízvučnej slabiky zosobnenej v líniách dlažby navádzajúcich v priestore a dvoch neprízvučných slabík, ktoré sú tvorené zeleňou a mobiliárom ako dotvorením funkcie, priehľadov a identity námestia. Najvýraznejším prvkom novo navrhnutého priestoru sú línie dlažby, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v prepojení námestia s pešou komunikáciou na druhej strane rušnej cesty a samozrejme v spomalení dopravy na nej.
Key words:nové funkcie námestia, rytmická jednotka, daktyl, línie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited