Oct 25, 2020   6:25 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Bratislava- river bank of Danube
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bratislava - nábrežie Dunaja
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo nadviazať na preddiplomový projekt zameraný na riešenie a návrh atraktívnej lokality Eurovea --Zimný prístav, pokračovanie a hlavne vzájomné prepojiť dve mestské časti Bratislavy Ružinov a Petržalku. Snahou bolo nadviazať už na existujúce pešie ťahy, ako je aj pešie prepojenie ľavého brehu Dunaja od River parku až k Eurovey a zároveň overiť vznik nových peších mostov, ktoré by prepojili ľavý a pravý breh Dunaja a prispeli tak v priečnom smere k vytvoreniu plôch pre rekreačné aktivity Bratislavčanov i turistov. Hlavným cieľom tohto projektu bolo navrhnúť také urbanisticko-architektonické riešenie, ktoré by sa citlivo začlenilo do organizmu mesta, zároveň by prispelo k znovuzrodeniu nábrežnej promenády a k vytvoreniu absentujúceho pešieho prepojenia ľavého brehu Dunaja s pravým brehom Dunaja ( Ružinov--Petržalka )ako spojnica Business centier, atraktívneho bývania na území dnešného Zimného prístavu a územia určenému pre rekreačné aktivity nie len Bratislavčanov v náväznosti na športový a vysokoškolský areál Ekonomickej univerzity. Systém hlavných a vedľajších kompozičných osí sleduje prirodzený pohyb obyvateľov a prispieva ich vzájomným prelínaním k vytvoreniu nových ťažiskových častí, verejných priestorov -- námestí, promenády a podobne. Územie súčasného Zimného prístavu je veľmi atraktívne vzhľadom na svoju polohu pri nábreží Dunaja. Má vysoký potenciál stáť sa novým kultúrno-spoločenským centrom nie len pre samotných Bratislavčanov, ale aj turistov, ktorí navštívia hlavné mesto.
Key words:
Zimný prístav, Eurovea, Nábrežie Dunaja

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited