Dec 6, 2019   4:18 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Považská bystrica - verejné priestory v centre
Written by (author): Bc. Jana Pajchlová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Summary:Súhrn: Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť revitalizáciu časti centrálnej mestskej zóny mesta Považská Bystrica, ktorá tvorí dôležitú súčasť verejných priestorov mesta. Riešená časť sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku na pravo od brehu biokoridoru Domanižanka a je ohraničená budovami administratívi, ulicou Jánska, obchodným domom Hypernova a budovou Kina Mier. V minulosti bolo toto územie obytnou zónou a po kompletnej reštrukturalizácii mesta v komunistickom období na socialistickú architektúru sa využíva ako námestie s prevažne parkovým charakterom s nízkou zeleňou, respektíve zatrávnenými plochami, fontánou a chodníkmi, ktoré prepájajú územie ale zároveň ohraničujú zatrávnené plochy, ktoré sú využívané minimálne. Fontána ma kruhový charakter a je v devastovanom stave, preto je nutna revitalizácia . Na ulici pri budovách administratívi sa nachádza parkovanie. Na území sa tiež nachádzajú dva rodinné domy, ktoré nezapadajú do územného plánu mesta a tvoria v prostredí prekvapujúci moment. Atmosféra celej centrálnej mestskej zóny je zarážajúca vzhľadom na veľmosť mesta v porovnaní s veľkostou jeho centrálnej mestskej zóny. Odstupy budov a teda nimi vymedzené šírky ulíc sú naddimenzované pri uvážení ľudskej mierky. Verejný priestor pôsobí chaoticky a dezorientovane. Monumentálnosť budov svedší o eknomickom raste mesta v dobe jeho prestavby. Nasledujúca práca sa zaoberá revitalizáciou námestia Andreja Hlinku na verejný priestor s parkovým charakterom a možnosťami rôznych služieb vhodných pre parkovú zónu mestského charakteru. Návrh ponúka obyvateľom Považskej Bystrice priestor na aktívny, pasívny odpočinok, kultúrne vyžitie v priestoroch galérie, priestory pre umiestnenie drobnej dočasnej architektúry trhov. Výrazným prvkov a zmenou v prostredí je prístrešok, ktorý zastrešuje obvodovú časť "parku" a zjednocuje územie. Zastrešenie je nosené na ocelľových stĺpoch, ktoré svojou moduláciou vytváraju ohraničený chodník a rozdeľujú územie na vnútornú kľudovú zónu a vonkajšiu aktívnu zónu. Parkovacie územie je premenené chodník a zatravnené časti, kvôli prepojeniu parteru administratívnych budov s parkom. Miesta parkovania sú nahradené v novonavrhovanom objekte parkovacieho domu na Štúrovej ulici pri budove pobočky VÚB banky. Tok rieky domanižanka rozdeľuje územie centrálnej mestskej zóny na ľavú prevažne obchodnú časť a pravú časť, ktorá nadobudne prevžne parkový charakter verejného priestoru. Koryto rieky je prístupnené schodmi pozdĺž rieky z ochoch jej strán v časti s predpokladaným najhustejším pohybom ľudí. Popri rieke sú navrhnuté z oboch stán cyklistický chodník aj chodník pre peších, ktorý vedie od Sídliska SNP k rieke Váh. Celé územie tak je jednoducho prístupné obyvateľom mesta nie len automobilovou dopravou. Navrhovaný verejný priestor je tak uzlovým pri prechode centrálnou mestskou zónou.
Key words:verejný priestor, biokoridor, strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited