Dec 9, 2019   10:49 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava Lamač - gateway
Written by (author): Ing. arch. Viktor Mikus
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Dipl.Ing.arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava Lamač - vstupná brána
Summary:Cieľom mojej práce bolo nadviazať na preddiplomový projekt zameraný na riešenie a návrh lokality Lamačská brána -- severozápadný rozvoj mesta Bratislava. Riešené územie diplomovej práce sa nachádza v južnej časti Lamačskej brány, ktorá tvorí hlavný ťažiskový priestor a vstupnú bránu do územia. Hlavným cieľom urbanisticko -- architektonického riešenia bolo prepojiť mestské časti Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, vytvoriť nový dopravný uzol spájajúci sieť autobusovej, električkovej a železničnej dopravy v novovybudovanej železničnej stanici nachádzajúcej sa v strategickom bode kríženia diaľnice zo smeru Brno a železničnej trate č. 110, ktorá nadväzuje na rakúsku i českú železničnú sieť. Návrh ráta s prepojením územia s Rakúskom, dôležité sú najmä väzby na Marchegg a zámok Schlosshof, vznikajúce doplnením existujúcej siete cyklotrás a ich prepojením s rakúskou sieťou pomocou v súčasnosti už existujúceho mosta cez rieku Morava. Vo blízkosti mostu je navrhnutý menší prístav, resp. mólo pre výletné lode. Dopravné riešenie nadväzuje na navrhovaný nultý obchvat Bratislavy, prechádzajúci pod masívom Karpát a vyúsťujúci medzi obcami Borinka a Marianka, ktorý sa napája na existujúcu diaľnicu na severnej hranici riešeného územia preddiplomového projektu. Od tohto uzla pokračuje navrhovaná komunikácia I. triedy smerom na Marchegg. Električková trať je v návrhu predĺžená a zokruhovaná zo súčasnej konečnej zástavky v Saratove, cez navrhovaný uzol a riešené územie do devínskej Novej Vsi a späť. Kompozícia návrhu sa opiera o existujúce dominanty v území (zámok Schlosshof, Milučkého krematórium, zrúcaninu Pajštún, Sandberg, Devínsky hrad, kamzík). Hlavné kompozičné uzly sa nachádzajú na krížení priehľadov na dominanty alebo krížení významných dopravných trás. Cieľom projektu bolo navrhnúť také riešenie, ktoré by podporilo rozvoj mesta do severo-západného smeru, zároveň sa citlivo začlenilo do existujúcich štruktúr, prepojilo ich a vytvorilo akýsi gravitačný bod priťahujúci do územia návštevníkov, investorov, či turistov nielen zo Slovenska, to všetko rešpektujúc prírodné danosti územia (biokoridory, blízkosť CHKO).
Key words:Lamačská brána, severozápadný rozvoj Bratislavy, vstupná brána

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited