Dec 9, 2019   6:47 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Square of liberty Šaštín - reconstruction of public space
Written by (author): Mgr. art. Ing. arch. Ivana Naďová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept rekonštrukcie Námestia Slobody v Šaštíne. Ústrednou ideou môjho návrhu je prinavrátenie stratených hodnôt a funkcií námestiu, ktoré dnes slúži z majoritnej časti ako parkovisko. Mesto Šaštín - Stráže je významných pútnickým bodom, preto je gro môjho riešenia charakterizované aj minimalizovaním automobilovej dopravy v priestoroch námestia, s dôrazom na odklon autobusovej dopravy. Spomenuté opatrenia sprevádza výrazné nadradenie peších trás. V priestore námestia som zachovala jednu obojsmernú cestu. Vylúčenie ostatnej dopravy z námestia je možné vďaka sprístupneniu obojsmernej cesty ležiacej paralelne s existujúcou komunikáciou. Z tejto cesty je zabezpečené zásobovanie objektov. Tento koncept trasovania komunikácií ostáva ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom zhustenej a redšej dlažby som poukázala na hierarchiu verejného priestoru. Využitím prvkov zelene v podobe štvorcov a pásov som na námestí vytvorila funkčné celky, určené na účelové využitie. Predstavujú ich najmä plochy pre obchod, kultúru, oddych a relax. Dôležitou súčasťou návrhu je tiež informačný systém na námestí. Informačné panely predstavujú snahu oboznámiť obyvateľov, či pútnikov s históriou námestia, s jeho hodnotami a nadväznosťou na ostatné pútnické miesta v okolí. Riešenie rekonštrukcie je v súlade s požiadavkami na bezbariérovosť verejných priestorov a zabezpečuje jednoduchú orientáciu v riešenom území.
Key words:Šaštín, rekonštrukcia, námestie, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited