Dec 15, 2019   1:36 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava - Danube Riverfront
Written by (author): Ing. arch. Katarína Michalková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunaja
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo využitie všetkých potenciálov lokality riešeného územia, v plnom rozsahu, nakoľko sa navrhovaná urbanistická štruktúra nachádza v centrálnej polohe hlavného mesta Bratislavy, s priamym kontaktom na rieku Dunaj. Filozofické princípy, ktoré boli uplatnené v návrhu, vzišli po predošlom podrobnom zanalyzovaní vymedzenej plochy územia. Okliešťujúcich faktorov, problémov a limitov bolo v lokalite značné množstvo, súhrn potenciálov bol však dostatočný na vytvorenie vysoko-hodnotného a harmonického celku s množstvom reprezentatívnych plôch na nábreží rieky. Ústredným bodom návrhu bolo prepojenie oboch brehov rieky, ich kontaktovanie a vytvorenie mestotvornej panorámy aj na pravobrežnej strane Dunaja. Veľkú váhu som však kládla aj pri pokračovaní prepájacej línie pešej trasy, až smerom k Chorvátskemu ramenu a jej napojeniu na druhý významný peší ťah územia, smerujú zo Sadu Janka Kráľa k Soviemu lesu. Funkčná náplň územia, hmotovo - priestorová skladba, návrh dopravy ako aj zelene, podliehali ústrednému motívu siete peších trás a verejných priestranstiev mestského a prírodného charakteru. Hlavný dôraz bol okrem nábrežnej časti lokality, kladený aj na riešenie problému Einsteinovej triedy, ktorá tvorí v území silnú bariéru pre pešiakov smerujúcich zo severnej časti územia na juh a naopak. Tento problém bol v návrhu eliminovaný prostredníctvom rozsiahleho pešieho premostenia dopravnej tepny a priľahlej železničnej trate, zahŕňajúceho väčšiu kompozičnú skladbu priestorovej dominanty nového centra mestskej časti Petržalka.
Key words:nábrežie Dunaja, propeler, centrum Petržalky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited