Dec 11, 2019   5:06 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava - Danube Riverfront
Written by (author): Ing. arch. Kristína Hrebíčková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunaja
Summary:Cieľom diplomovej práce s názvom "Bratislava_mesto na Dunaji" bolo nadviazanie na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal skúmaním línie rieky v hlavnom meste, hľadaním miery intenzifikácie vo využívaní a pozdvihnutím existujúcich aktívnych lokalít. Hlavným motívom bolo priblíženie mesta k obom brehom rieky. Diplomový projekt sa zaoberá riešením lokality na pravom brehu Dunaja medzi Sadom Janka Kráľa, Prístavným mostom a Einsteinovou triedou. Územie svojou chátrajúcou a nevyužívanou podobou vytvára bariéru medzi Dunajom a Petržalkou. Návrh prepája Petržalku s vodným tokom humanizovaným peším ťahom, ktorý je oslobodený od dopravy a obsahuje na svojej línii niekoľko uzlových priestorov napĺňajúcich potreby mestskej časti. Hlavný peší ťah vedie v smere od Petržalky ponad triedu Einsteinova a vyúsťuje pri nábreží s mestským charakterom odzrkadľujúcim protiľahlý breh. Celý návrh svojou kompozičnou skladbou navádza k rieke a reaguje na dominantu historického jadra mesta hrad.. Riešené územie zahŕňa masív Sovieho lesa, ktorý je v návrhu prepojený so sadom Janka Kráľa priečnou zelenou pešou líniou. Vnútorná poloha s navrhnutou obytnou funkciou je chránená od tranzitných komunikácií líniou administratívnej funkcie. Navrhnutý univerzitný "campus" nachádzajúci sa v kontakte s územím, zahŕňajúci Ekonomickú univerzitu koncepcia riešenia prepája s administratívou lemujúcou Einsteinovu postupnou adíciou funkcií športu, vedecko-výskumnej funkcie a administratívou slúžiacou ako inkubátor pre absolventov univerzít campusu. Výsledkom projektu je riešenie aktuálnych potrieb Petržalky v hľadaní kontaktu s Dunajom a Starým mestom. Zároveň koncepcia navrhuje využitie lukratívnej lokality v rámci mesta.
Key words:nábrežie Dunaja, voľná krajina, nové centrum Petržalky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited