Sep 21, 2019   3:04 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Identification number: 4205
University e-mail: matej.jasso [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Regional Identity and its Management
Written by (author): doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Department: Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Opponent 1:prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Karel Maier, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regionálna identita a jej manažment
Summary:Regionálna identita, jej zachovanie, manažment, perspektívy a sociálna dynamika s ňou spojená boli predmetom mnohých výskumov na lokálnej, regionálnej, národnej aj celoeurópskej úrovni. Európsky priestorový rozvoj založený na vyprofilovanej teritoriálnej a sociálnej kohézii miest a regiónov je proces prekračujúci púhu agregáciu priestorových štruktúr. Podpora jedinečnej a konkurencieschopnej identity európskych miest a regiónov sa stala zvlášť dôležitou práve teraz, keď regióny aj mestá čelia tlaku globálnej krízy, pokúšajúc si uchovať svoj ekonomický, demografický a sociálny potenciál. Identifikácia s mestom alebo regiónom, jeho pozitívna akceptácia obyvateľmi a ich ochota participovať na jeho priestorovom rozvoji sa stala významnou zložkou teritoriálneho kapitálu. Práca prináša stručný prehľad vývinu priestorovo-plánovacej paradigmy a prístupu jednotlivých škôl k regionálnej identite. Rôzne teoretické koncepty a modely regionálnej identity, proces integrácie regionálnej identity do moderného strategického plánovania a strategický manažment identity mesta/regiónu sú podrobne diskutované. Špeciálna pozornosť je venovaná teórii a aplikácii Corporate Identity miest a regiónov ako dôležitému nástroju manažmentu regionálnej identity. Záverečná časť je venovaná prínosu strategického manažmentu regionálnej identitu pre teóriu a prax priestorového plánovania.
Key words:participatívna plánovacia kultúra, Corporate Identity miest a regiónov, regionálna identita, identita mesta, hodnoty

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited