Nov 22, 2019   2:54 a.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Identification number: 4208
University e-mail: milan.andras [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Project of the architectural work within the limits of construction law
Written by (author): doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Department: Faculty of Architecture
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Projekt architektonického diela v medziach stavebného práva
Summary:Habilitačná práca sa zaoberá základnými princípmi kreovania architektonického diela. Podáva metodické zásady o aplikácií stavebného práva do pedagogického procesu s dôrazom na koncepčné otázky architektonickej tvorby. Podčiarkuje neodlučiteľnosť ideového zámeru od stavebno-investičného procesu projektovej prípravy. Definuje základné pojmy projekčnej činnosti, popisuje postupnosť zhotovovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, charakterizuje ich mieru podrobnosti vyhotovenia, uvádza požiadavky na obsah textových častí, vymenováva základné náležitosti tvorby architektonicko-konštrukčných výkresov. Akcentuje úlohu architekta v procese zhotovenia projektu.
Key words:projekt, projektová dokumentácia, stavba, stavebné právo, stavebný zákon, stavebný výkres, Architektonické dielo, architektúra, kreatívna tvorba, norma

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited