Dec 9, 2019   11:44 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Identification number: 4236
University e-mail: michal.cernansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Modelling dynamical systems using recurrent neural networks
Written by (author): doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Opponent 1:prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Opponent 2:prof. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie dynamických systémov pomocou rekurentných neurónových sietí
Summary:Umelé neurónové siete patria medzi úspešne používané nástroje strojového učenia. Rekurentné neurónové siete boli navrhnuté na spracovanie štruktúrovaných dát, akými sú napríklad postupnosti, stromy alebo grafy. Práca sa venuje problematike rekurentných neurónových sietí, pričom sa zameriava na niektoré moderné trendy v tejto oblasti. V práci je zhrnutá časť výsledkov publikovaných autorom v časopiseckých príspevkoch a v príspevkoch prezentovaných na medzinárodných fórach. Prvá časť práce sa venuje trénovacím algoritmom používaných na adaptáciu rekurentných neurónových sietí, pričom je významná pozornosť venovaná algoritmom Kalmanovej filtrácie. Druhá časť práce je venovaná markovovskej architekturálnej predispozícii a modelom využívajúcich túto vlastnosť rekurentných neurónových sietí. Tretia časť práce sa venuje výpočtom pomocou rezervoára, a to konkrétne sieťam s echo stavmi. V prílohách sú uvedené kópie pôvodných článkov autora súvisiacich s témami práce.
Key words:rekurentné neurónové siete, siete s echo stavmi, strojové učenie, markovovská architekturálna predispozícia, modelovanie časových postupností

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited