Jan 26, 2020   9:34 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dušan Bortňák
Identification number: 42446
University e-mail: dusan.bortnak [at] stuba.sk
 
Chemický lab. technik a kontrolór - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
1402V00  Organic Chemistry D-ORGCH
FCFT D-ORGCH den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Synthesis and synthetic utilization of substituted tetrafluorophenylhydrazines for the preparation of new heterocycles having optoelectronic properties and biological activity
Written by (author): Ing. Dušan Bortňák
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Jozef Prousek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a syntetické využitie substituovaných tetrafluórfenylhydrazínov na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Summary:Pentafluorfenylhydrazín a substituované tetrafluorfenylhydrazíny predstavujú polyfunkčné aromatické polyfluorované zlúčeniny, ktoré sú komerčne dostupné, alebo sa dajú pripraviť z komerčne dostupných východiskových zlúčenín v multigramových množstvách. Sú vhodné pre syntézu nových fluór obsahujúcich heterocyklických zlúčenín. V teoretickej časti je spracovaná krátka literárna rešerš zaoberajúca sa problematikou reaktivity pentafluorfenylhydrazínu. V experimentálnej časti je popísaná séria nových substituovaných tetrafluorfenylových hydrazónov heterocyklických aldehydov a pyrazolov s potenciálne vhodnými optoelektronickými vlastnosťami, alebo biologickou aktivitou a ich charakterizácia. Našli sme a popisujeme novú fragmentačnú reakciu N-N a C-F väzieb aromatických fluorovaných hydrazónov.
Key words:substituované tetrafluorfenylhydrazíny, hydrazóny, Pentafluorfenylhydrazín, pyrazoly, fragmentačná reakcia aromatických perfluorovaných hydrazónov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited