15. 12. 2019  21:18 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Identifikačné číslo: 42509
Univerzitný e-mail: klara.machacova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok solárnej architektúry k efektivite bývania
Autor: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príspevok solárnej architektúry k efektivite bývania
Abstrakt:Európska únia je závislá na dovoze 70% fosílnych palív. Z toho dôvodu čelí závažnej energetickej výzve. Otázky energetickej nezávislosti, ekonomickej stability a ochrany životného prostredia nútia Európsku úniu nastúpiť na cestu prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike. Výstavba a prevádzka stavieb patria k najväčším konzumentom primárnych materiálových a energetických zdrojov a zároveň k najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Je známym faktom, že vo vyspelých krajinách sú budovy zodpovedné za 30 až 40% z celkovej spotreby energie. Rovnakou mierou sa podieľajú na produkcii CO2, odpadu a iných znečisťujúcich látok. Udržateľné metódy navrhovania a realizácie stavieb môžu ponúknuť riešenia mnohých ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov, pred ktorými dnes Európa stojí. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v architektonických návrhoch - predovšetkým solárnej energie - predstavuje obrovský potenciál pre udržateľný vývoj, kvalitatívne zlepšenie stavieb, energetickú a ekonomickú efektívnosť a ochranu životného prostredia. Vývoj nových solárnych technológií spolu s používaním starých znalostí o pasívnom solárnom dizajne môžu výrazne znížiť spotrebu energie na kúrenie, chladenie, osvetlenie, ohrev teplej vody a výrobu elektrickej energie. Prvými príkladmi solárnej architektúry boli samostatne stojace rodinné domy. V súčasnosti však trend smeruje k návrhom celých mestských štvrtí, v ktorých budovy využívajú solárnu energiu (Linz -- Pichling v Rakúsku, Freiburg -- Vauban v Nemecku, Wiikki vo Fínsku, Masdar v Emirátoch...) V záujme dosiahnutia rýchleho prechodu od umelého životného prostredia zásobovaného fosílnymi palivami k prostrediu zásobovanému obnoviteľnou energiou, bol vyvinutý koncept "Solárnych miest". Hlavným cieľom tohto konceptu je zníženie emisií skleníkových plynov na úroveň, ktorú dokážu oceány a lesy zneutralizovať. Základnou podmienkou využitia solárnej energie v urbánnej štruktúre je náležitý prístup slnečného žiarenia. Najdôležitejším prostriedkom na zaručenie prístupu slnka je "solárne právo". Solárne právo je nevyhnutným nástrojom potrebným v záujme zabezpečenia zdravia, bezpečnosti, etiky a všeobecného osohu komunity. Aby bol garantovaný prístup slnečného žiarenia na komplexné využitie solárnej energie v architektúre (t.j. jej využitie na osvetlenie, z hygienických dôvodov a na energetické účely), bude potrebné vyjasniť alebo zmeniť existujúce právne predpisy, resp. formulovať nové. Po analýzach existujúcich slovenských zákonov a noriem, súčasných a tiež historických príkladov solárneho práva zo zahraničia (rímske právo -- "Codex Justinianus", "Leges Duodecim Tabularum", Anglicko -- "Doctrine of the Ancient Light", USA - "The Standard State Zoning Enabling Act", Kalifornia - "Solar Rights Act", "Solar Shade Control Act", Solar Easement Law" ...), navrhuje dizertačná práca zmenu slovenskej technickej normy STN 73 4301 Budovy na bývanie z roku 2005. Prioritným záujmom práce bolo overiť efektívnosť kontroly prístupu slnečného žiarenia prostredníctvom techniky slnečného obalu. Táto metóda bola definovaná profesorom Ralphom Knowlesom z University of Southern California a v posledných desaťročiach bola ďalej rozvíjaná rôznymi spôsobmi (venovali sa jej napr. Schiler a Uen-Fang v USA, Shaviv a Capeluto v Izraeli, Höhl v Nemecku, Keppl na Slovensku). V Knowlesovom ponímaní termín "slnečný obal" je definovaný ako stavebný objem, ktorý je vytvorený na základe kontroly tienenia okolitých stavieb a je uznanou teoretickou a praktickou metódou na generovanie formy stavby. Metóda je aplikovateľná na jednotlivé budovy rovnako ako na urbánne celky a je podporným nástrojom generovania formy v ktoromkoľvek -- ale hlavne v prvom -- štádiu návrhu stavby. Budovy navrhnuté tak, že neprekračujú abstraktný limit slnečného obalu, ktorý je založený na princípe zabezpečenia solárneho prístupu, môžu úspešne využívať prvky pasívneho solárneho a nízkoenergetického návrhu, čo prispeje k udržateľnému vývoju. Knowlesova metóda bola upravená na podmienky slovenského právneho systému a následne testovaná v rozličných priestorových podmienkach -- od prieluky po celú urbánnu štruktúru. Dizertačná práca môže napomôcť k rozšíreniu využitia metódy slnečného obalu vo výučbe a aj bežnej projekčnej praxi. Rovnako dôležitým prínosom práce je návrh zmeny solárneho práva na Slovensku. Dizertačná práca bola tematicky spätá s grantovým výskumným projektom VEGA 1/0847/08 Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska, v rámci ktorého boli vybrané časti práce a jej výsledky parciálne publikované.
Kľúčové slová:efektivita, prístup slnečného žiarenia, solárna architektúra, solárne právo, slnečný obal

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene