24. 2. 2020  6:11 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Identifikačné číslo: 42510
Univerzitný e-mail: barbara.chamulova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Zefektívnenie časového plánovania v procese výstavby
Autor: Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Oponent 1:Ing. Alojz Salaj, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zefektívnenie časového plánovania v procese výstavby
Abstrakt:Čas, peniaze a kvalita sú základnými parametrami každého projektu, ktorým v stavebnej výrobe je stavba. Dodržanie týchto parametrov, väčšinou zmluvne dohodnutých, dáva predpoklad úspešnému uskutočneniu projektu -- stavby, pričom pri parametri -- čas sa jedná predovšetkým o dodržanie termínu ukončenia výstavby vo väzbe na časový plán výstavby. Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá časovým plánovaním. Sú v nej zhrnuté základné poznatky z oblasti časového plánovania, a to nielen teoretické, ale aj poznatky z aplikácie do praxe. Rozoberá princípy tvorby časových plánov a rozširuje ich o spôsob, ako stanoviť priority jednotlivých aktivít z pohľadu zhotoviteľa a priority celého projektu -- stavby z pohľadu investora s následným využitím pri zadávaní závislostí medzi činnosťami, a tým prispieva k predchádzaniu chybám pri tvorbe plánu. Okrem toho predmetná dizertačná práca zahŕňa návrh na dynamizáciu časového plánovania, ktorá umožňuje nenáročným spôsobom aktualizovať časový plán v dôsledku zmien v procese výstavby, a následne je zameraná na postup pri aktualizácii časového plánu z pohľadu reálnych zmien a návrh algoritmu rozhodovacieho procesu pri simulácii zmien. Celkovo je práca spracovaná v rozsahu 118 strán, obsahuje 28 obrázkov, 10 grafických schém, 29 tabuliek a 10 samostatných príloh. Poznatky z uvedenej problematiky boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Kľúčové slová:časový plán, dynamizácia, aktualizácia, priority

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene