Oct 24, 2020   11:27 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Identification number: 42534
University e-mail: katarina.furdikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT)

Contacts
     
     Lesson     Final thesis     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Axenic cultures of wine yeasts vs. originality of wine
Written by (author):
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
Opponent 1:
RNDr. Peter Biely, DrSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Josef Balík, PhD.
Opponent 3:
Ing. Ingrid Vajcziková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Čisté kultúry vínnych kvasiniek vs. originalita vína
Summary:
Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim kvalitu a originalitu vína je i čistá kultúra kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Na rozdiel od zahraničných komerčných kvasiniek bežne používaných v domácej vinárskej praxi sú autochtónne kvasinky prirodzenou súčasťou mikroflóry viniča a sú geograficky jedinečné. Použitie selektovaných autochtónnych kmeňov S. cerevisiae prináša výhody regulovaného kvasenia pomocou čistej kultúry a súčasne prispieva k zachovaniu originality vína -- "terroir". V rokoch 2006 až 2009 bolo z viacerých vinohradníckych rajónov Slovenska, Českej republiky a Maďarska izolovaných 100 autochtónnych kmeňov S. cerevisiae. Všetky kmene boli izolované výhradne z primárnych stanovíšť a pri ich izolácii bol využitý princíp prirodzenej selekcie druhov počas spontánnej fermentácie muštu. Čisté kultúry S. cerevisiae a jeho variety boli identifikované na základe mikroskopických, makroskopických a fyziologicko-biochemických vlastností. Aby mohli byť prírodné kmene bez rizika aplikované do praxe, boli overené ich technologické vlastnosti. Testovaná bola odolnosť kvasiniek voči etanolu i vysokému osmotickému tlaku, sedimentačné vlastnosti kultúr, produkcia peny, využiteľnosť rôznych koncentrácií sacharidov i potreba vitamínov v procese fermentácie. Okrem týchto vlastností bola podrobne sledovaná tiež tvorba hlavných produktov alkoholovej fermentácie, produkcia rôznych prchavých látok a neprchavých organických kyselín autochtónnymi kmeňmi kvasiniek. Charakterizácia kmeňov bola doplnená tiež štúdiom vplyvu čistej kultúry kvasiniek na farbu a antioxidačnú aktivitu vína. Výsledky viacročných, rozsiahlych experimentov ukázali, že každý originálny kmeň S. cerevisiae má jedinečné technologické vlastnosti, výrazný vplyv na priebeh fermentácie a v konečnom dôsledku aj na kvalitu a charakter výsledného produktu -- vína. Selektované kmene s vyhovujúcimi vlastnosťami boli aplikované do praxe vo viacerých vinárskych podnikoch na Slovensku a v Českej republike. Pri aplikácii autochtónnych kmeňov bol zachovaných princíp "terroir" -- surovina (hrozno) a kmeň kvasiniek určený na jeho fermentáciu majú zhodný geografický pôvod. V rokoch 2006 -- 2009 bolo pomocou 39 selektovaných kmeňov S. cerevisiae vyrobených 75 rôznych vín, každé v objeme od 1000 do 7000 litrov. O úspešnosti celého projektu svedčí narastajúci záujem výrobcov o selektované autochtónne kvasinky a konzumentov o vyrobené vína. Autochtónne kmene S. cerevisiae sa stali základom novovytvorenej zbierky vínnych kvasiniek Oddelenia biochemickej technológie ÚBP FCHPT STU v Bratislave a sú k dispozícii pre výučbu a vedecké účely, a tiež na využitie vo vinárskej praxi.
Key words:
Saccharomyces cerevisiae, antioxidačná aktivita vína , víno, autochtónne kmene kvasiniek

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited