29. 10. 2020  23:53 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Identifikační číslo: 42534
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Čisté kultúry vínnych kvasiniek vs. originalita vína
Autor:
Pracoviště: Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
RNDr. Peter Biely, DrSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Josef Balík, PhD.
Oponent 3:
Ing. Ingrid Vajcziková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Čisté kultúry vínnych kvasiniek vs. originalita vína
Abstrakt:Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim kvalitu a originalitu vína je i čistá kultúra kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Na rozdiel od zahraničných komerčných kvasiniek bežne používaných v domácej vinárskej praxi sú autochtónne kvasinky prirodzenou súčasťou mikroflóry viniča a sú geograficky jedinečné. Použitie selektovaných autochtónnych kmeňov S. cerevisiae prináša výhody regulovaného kvasenia pomocou čistej kultúry a súčasne prispieva k zachovaniu originality vína -- "terroir". V rokoch 2006 až 2009 bolo z viacerých vinohradníckych rajónov Slovenska, Českej republiky a Maďarska izolovaných 100 autochtónnych kmeňov S. cerevisiae. Všetky kmene boli izolované výhradne z primárnych stanovíšť a pri ich izolácii bol využitý princíp prirodzenej selekcie druhov počas spontánnej fermentácie muštu. Čisté kultúry S. cerevisiae a jeho variety boli identifikované na základe mikroskopických, makroskopických a fyziologicko-biochemických vlastností. Aby mohli byť prírodné kmene bez rizika aplikované do praxe, boli overené ich technologické vlastnosti. Testovaná bola odolnosť kvasiniek voči etanolu i vysokému osmotickému tlaku, sedimentačné vlastnosti kultúr, produkcia peny, využiteľnosť rôznych koncentrácií sacharidov i potreba vitamínov v procese fermentácie. Okrem týchto vlastností bola podrobne sledovaná tiež tvorba hlavných produktov alkoholovej fermentácie, produkcia rôznych prchavých látok a neprchavých organických kyselín autochtónnymi kmeňmi kvasiniek. Charakterizácia kmeňov bola doplnená tiež štúdiom vplyvu čistej kultúry kvasiniek na farbu a antioxidačnú aktivitu vína. Výsledky viacročných, rozsiahlych experimentov ukázali, že každý originálny kmeň S. cerevisiae má jedinečné technologické vlastnosti, výrazný vplyv na priebeh fermentácie a v konečnom dôsledku aj na kvalitu a charakter výsledného produktu -- vína. Selektované kmene s vyhovujúcimi vlastnosťami boli aplikované do praxe vo viacerých vinárskych podnikoch na Slovensku a v Českej republike. Pri aplikácii autochtónnych kmeňov bol zachovaných princíp "terroir" -- surovina (hrozno) a kmeň kvasiniek určený na jeho fermentáciu majú zhodný geografický pôvod. V rokoch 2006 -- 2009 bolo pomocou 39 selektovaných kmeňov S. cerevisiae vyrobených 75 rôznych vín, každé v objeme od 1000 do 7000 litrov. O úspešnosti celého projektu svedčí narastajúci záujem výrobcov o selektované autochtónne kvasinky a konzumentov o vyrobené vína. Autochtónne kmene S. cerevisiae sa stali základom novovytvorenej zbierky vínnych kvasiniek Oddelenia biochemickej technológie ÚBP FCHPT STU v Bratislave a sú k dispozícii pre výučbu a vedecké účely, a tiež na využitie vo vinárskej praxi.
Klíčová slova:
Saccharomyces cerevisiae, antioxidačná aktivita vína , víno, autochtónne kmene kvasiniek

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně