8. 8. 2020  5:39 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Identifikačné číslo: 42534
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Čisté kultúry vínnych kvasiniek vs. originalita vína
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedúci práce:
Oponent 1:
RNDr. Peter Biely, DrSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Josef Balík, PhD.
Oponent 3:Ing. Ingrid Vajcziková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Čisté kultúry vínnych kvasiniek vs. originalita vína
Abstrakt:
Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim kvalitu a originalitu vína je i čistá kultúra kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Na rozdiel od zahraničných komerčných kvasiniek bežne používaných v domácej vinárskej praxi sú autochtónne kvasinky prirodzenou súčasťou mikroflóry viniča a sú geograficky jedinečné. Použitie selektovaných autochtónnych kmeňov S. cerevisiae prináša výhody regulovaného kvasenia pomocou čistej kultúry a súčasne prispieva k zachovaniu originality vína -- "terroir". V rokoch 2006 až 2009 bolo z viacerých vinohradníckych rajónov Slovenska, Českej republiky a Maďarska izolovaných 100 autochtónnych kmeňov S. cerevisiae. Všetky kmene boli izolované výhradne z primárnych stanovíšť a pri ich izolácii bol využitý princíp prirodzenej selekcie druhov počas spontánnej fermentácie muštu. Čisté kultúry S. cerevisiae a jeho variety boli identifikované na základe mikroskopických, makroskopických a fyziologicko-biochemických vlastností. Aby mohli byť prírodné kmene bez rizika aplikované do praxe, boli overené ich technologické vlastnosti. Testovaná bola odolnosť kvasiniek voči etanolu i vysokému osmotickému tlaku, sedimentačné vlastnosti kultúr, produkcia peny, využiteľnosť rôznych koncentrácií sacharidov i potreba vitamínov v procese fermentácie. Okrem týchto vlastností bola podrobne sledovaná tiež tvorba hlavných produktov alkoholovej fermentácie, produkcia rôznych prchavých látok a neprchavých organických kyselín autochtónnymi kmeňmi kvasiniek. Charakterizácia kmeňov bola doplnená tiež štúdiom vplyvu čistej kultúry kvasiniek na farbu a antioxidačnú aktivitu vína. Výsledky viacročných, rozsiahlych experimentov ukázali, že každý originálny kmeň S. cerevisiae má jedinečné technologické vlastnosti, výrazný vplyv na priebeh fermentácie a v konečnom dôsledku aj na kvalitu a charakter výsledného produktu -- vína. Selektované kmene s vyhovujúcimi vlastnosťami boli aplikované do praxe vo viacerých vinárskych podnikoch na Slovensku a v Českej republike. Pri aplikácii autochtónnych kmeňov bol zachovaných princíp "terroir" -- surovina (hrozno) a kmeň kvasiniek určený na jeho fermentáciu majú zhodný geografický pôvod. V rokoch 2006 -- 2009 bolo pomocou 39 selektovaných kmeňov S. cerevisiae vyrobených 75 rôznych vín, každé v objeme od 1000 do 7000 litrov. O úspešnosti celého projektu svedčí narastajúci záujem výrobcov o selektované autochtónne kvasinky a konzumentov o vyrobené vína. Autochtónne kmene S. cerevisiae sa stali základom novovytvorenej zbierky vínnych kvasiniek Oddelenia biochemickej technológie ÚBP FCHPT STU v Bratislave a sú k dispozícii pre výučbu a vedecké účely, a tiež na využitie vo vinárskej praxi.
Kľúčové slová:
Saccharomyces cerevisiae, antioxidačná aktivita vína , víno, autochtónne kmene kvasiniek

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene