Jan 25, 2020   3:46 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Samuel Klčo
Identification number: 42734
University e-mail: qklcos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification, Characterization and Yearly Monitoring of Antibiotic Resistant Coliform Bacteria Isolated from the Sewage Sludge
Written by (author): Ing. Samuel Klčo
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Opponent:Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
Summary:V našej práci sme sa zamerali na monitoring, identifikáciu a charakterizáciu koliformných baktérií (KFB), rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale, z najväčších čistiarní odpadových vôd (ČOV) na Slovensku (ČOV-Petržalka a ČOV-Vrakuňa) počas celého roka. Koncentrácia antibiotík bola zvolená hranicami rezistencie podľa noriem EUCAST a CLSI. Najvyšší počet KFB v stabilizovanom kale sme zaznamenali vo vzorke z júla (8,5 log KTJ/g) z čoho až 99 % baktérií bolo rezistentných voči ampicilínu a gentamicínu. Na identifikáciu izolátov sme použili MALDI-TOF hmotnostný spektrometer. Prevažnú väčšinu KFB predstavovali kmene Morganella morganii, Citrobacter braakii a Escherichia coli. Následne sme u vybraných izolátov skúmali citlivosť na ATB. Z celkovo dvadsiatich izolovaných KFB sme zaznamenali 7 izolátov, ktoré boli multirezistentné. Druh M. morganii predstavoval väčšinu multirezistentných zástupcov a zvyšok tvorili E. coli, ktoré boli rezistentné voči cefazolinu a cefuroximu IV. Rezistencia voči týmto ATB upozorňuje na možnosť produkcie ESBL. Taktiež sme sa zamerali na schopnosť tvorby biofilmu rezistentných koliformov. Viac ako 50 % izolátov boli silní producenti biofilmu. Na záver sme sa zamerali na vplyv metyltriklozánu k vývoju rezistencie voči ATB. Nezaznamenali sme vývoj nových mechanizmov voči použitým liečivám, avšak v sledovaných vzorkách sme detegovali mierny nárast počtu baktérií, ktoré vykazovali rezistenciu už v kontrolnej vzorke. To znamená, že metyltriklozán vytvára selekčný tlak na udržanie rezistencie u mikroorganizmov.
Key words:stabilizovaný kal, rezistencia, koliformné baktérie, biofilm, antibiotiká

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited