Jun 26, 2019   7:45 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:seating - nest
Written by (author): Bc. Elena Bolceková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiérové sedenie - HNIEZDO
Summary:Projekt mojej bakalárskej práce je riešením interiérového sedenia. Prvky, ktoré tvoria prototyp tohto sedenia, sú kreslo a taburet. V teoretickej práci sa snažím predovšetkým o sumarizáciu vplyvov a myšlienkových pochodov, ktoré ma doviedli k tomuto riešeniu. Inšpirácia vtáčím hniezdom, ktorá sa prejavila aj v názve projektu, prebiehala pri tvorbe viacerými úrovňami, ktoré chcem priblížiť. Preto je moja práca venovaná hlavne kapitole O hniezdach, s podkapitolami venujúcimi sa princípu tvorby a motivácii tvorenia, tvarovému a materiálovému riešeniu konkrétnej práce, a nakoniec symbolike skrytej za daným pojmom a významu používania symbolov v súčasnej tvorbe. V inšpiračnom zdroji som sa pokúsila nájsť základ pre viaceré rozmery mojej práce a podložiť ju tak celistvými základmi. Hniezdo ako také sa ocitlo v pozícii inšpirácie najskôr na základe toho, že bolo bez dlhého prípravného procesu zdanlivo vhodné tvarovo (už po rozhodnutí venovať sa sedaciemu interiérovému prvku). Komplexnejšie myšlienky sa vynorili počas môjho skúmania tohto zdroja, čiastočne na základe vonkajších informácií, čiastočne však určite aj z vnútorných presvedčení, ktoré ma možno v prvom rade podvedomo doviedli k výberu inšpirácie samotnej. Zároveň by som teda rada zdôraznila, že kým táto teoretická práca vysvetľuje pozadie za fyzickým prototypom, v procese jeho tvorby prevládala snaha zakódovať teoretické pozadie do objektu samotného, aby užívateľ pojal rozsah tohto pozadia aj bez čítania akýchkoľvek priložených informácií v slovnej forme.
Key words:sedenie, kreslo, hniezdo, symbol, význam, úžitkový predmet

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited