Jun 27, 2019   2:14 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Multimedia Presentations Using Virtual Reality Tools
Written by (author): Ing. arch. Ondrej Miklánek, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent 1:doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Opponent 2:doc. Ľudovít Labík, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimediálne prezentácie nástrojmi virtuálnej reality
Summary:V tejto dizertačnej práci riešim problematiku prezentácie dizajnu nástrojmi virtuálnej reality, lebo technologický vývoj poskytuje stále efektívnejšie možnosti ako využívať digitalizáciu. Vývoj neustále poskytuje nové technologické možnosti a detailne ich sledovať a aplikovať je prakticky nemožné počas tvorivej praxe dizajnéra. Mojou snahou je nezamerať sa len na technické riešenie a možnosti, ale aj filozofický aspekt, lebo ten je rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší. Digitalizácia tvorby a prezentácie je úzko previazaná na technológie, takže sa nevyhnutne zaoberám ich technickým pozadím. Avšak nie len z povinnosti poznať technické pozadie, ale kvôli skrytým vlastnostiam a ich vplyve na človeka, kvôli ktorým sa niektoré technológie stali obľúbené a široko využívané a niektoré nie. Obľúbenosť v tomto prípade znamená najefektívnejšie zohľadnenie typologických, fyziologických a psychologických potrieb človeka. Tieto mohli byť pred masovým rozšírením kľudne neznáme. Kto mohol predpokladať, že trojrozmerné zobrazenie na jednej strane bude spôsobovať údiv, ale užívatelia nebudú spokojní s potrebnými okuliarmi. Problém navyše vyzerá byť neriešiteľný, lebo autostereoskopické zobrazenie bez potreby okuliarov sa stretáva s ďaleko väčším odporom. Mojou snahou je odhaliť tieto finesy a vplyv na človeka, pretože ony jasne dokazujú, že nie propagované možnosti, ale forma je najvplyvnejší faktor. Multimediálnu prezentáciu tu chápem ako jednoliaty celok technológie, filozofie, zmyslu dizajnérskeho produktu, sémantiky, psychológie vnímania a ekonomiky. Dizajn vo svojej podstate nie je tvorba produktu, ale reakcia na potreby človeka. Človek si tie potreby môže uvedomovať, ale môžu spadať do kategórie opísanej Stevom Jobsom, že zákazník nevie čo chce, kým mu to neukážeme. Technológia umožňuje ukázať to človeku nespočetnými spôsobmi a nemožno jednoznačne povedať, ktoré sú skutočne efektívne, pretože každý dizajnérsky prvok je zhluk odlišných vlastností, ktoré sa dajú odlišne prezentovať. Garr Reynolds v knihe Presentation Zen vysvetľuje prechod do konceptuálneho veku, v ktorom logické zhodnotenie nie je jediný determinant, ale je doplnok emocionálneho dojmu. Jednota myslenia a cítenia je v dnešnom svete imperatívna. Hlavný cieľ tejto práce je preto formovať prístup k multimédiám a objasniť aké sú ich možnosti, obmedzenia a vplyv -- ako dokážu zároveň uľahčiť tvorbu dizajnérskeho produktu, vo vhodnej miere ju demokratizovať a preniesť rozhodovací proces na klienta. Skĺbením analýzy technológií a využitia vo svete, ich aktívneho používania v praxi, výskumu so snahou o maximálne efektívne využitie s jednoduchosťou na strane tvorcu a príjemnosťou na strane klienta, a inšpirácie umeleckými inštaláciami spejem k vytvoreniu návodu ako pristupovať k multimediálnej prezentácii a nástrojom virtuálnej reality. Prirodzená súčasť je zhodnotenie ekonomického aspektu, lebo dokonalé technologické možnosti a emocionálna žiadanosť sú nevyužiteľné, ak sú nerentabilné. Na konci práce predkladám svoju víziu využitia nástrojov VR ako syntézu nadobudnutých poznatkov. V nej sa snažím dokázať, že pohľad z mnohých uhlov a prístup k multimédiám s otvorenou hlavou zvyšuje použiteľnosť na rádovo vyššiu úroveň aj použitím jednoduchých prvkov, že samotná technická sofistikovanosť neznamená všetko.
Key words:multimediálna prezentácia, virtuálna realita, stereoskopia, psychológia vnímania, reklamná kampaň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited