24. 1. 2020  17:36 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.
Identifikačné číslo: 4307
Univerzitný e-mail: qurdzikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
Autor: Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
Abstrakt:Hlavným cieľom doktorandskej dizertačnej práce (DDiP) je navrhnúť metodiku pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách a verifikovať ju v podnikateľskej praxi na Slovensku. Zákazník je kľúčovou "postavou" trhového prostredia a rozhodujúci o kvalite, či nekvalite toho-ktorého produktu. Predkladaná DDiP, preto poukazuje na význam, postavenie a ochranu zákazníka ako hybnej sily úspechu organizácií, ale aj na zdôraznenie postavenia organizácie vo vzťahu so zákazníkom. Existuje množstvo nástrojov, ktoré na jednej strane predstavujú povinnosti a záväzky pre organizácie a na druhej strane práva a ochranu pre zákazníkov, no nájsť účinné riešenie ochrany pred nekvalitou produktov, nie je vôbec jednoduché. Jednou z alternatív riešenia sťažností a reklamácií je manažérstvo reklamácií ako súčasť manažérskeho zabezpečenia organizácie. Uvedené poznatky tvoria teoretické východiská DDiP a sú koncipované tak, aby podali ucelený pohľad na manažérstvo reklamácií a mohli byť podkladom pre uskutočnenie analýzy súčasného stavu riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v dôsledku nekvality produktov v podmienkach podnikateľskej praxe na slovenskom trhu. Návrh DDiP ponúka metodiku pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku. Základnou snahou pri vytváraní metodiky bolo systematizovať a poňať komplexne celú problematiku manažérstva reklamácií, pričom do nej zakomponovať prvky spotrebiteľskej politiky i princípy manažérstva kvality a tak vytvoriť zodpovedajúcu metodiku integrujúcu všetky poznatky a požiadavky, ktoré sa na ochranu zákazníka pred nekvalitou produktov kladú. Verifikáciou navrhnutej metodiky sa potvrdilo, že je univerzálnym riešením, ktoré po prispôsobení špecifickým podmienkam konkrétnej organizácie môže byť aplikované v praxi.
Kľúčové slová:Nekvalitný produkt., Ochrana zákazníka., Sťažnosť/reklamácia., Manažérstvo reklamácií.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene