Oct 23, 2019   12:06 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Identification number: 4317
University e-mail: jarmila.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal and testing of methodological process of jaw design by clamping devices for technological operations.
Written by (author): Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a overenie metodického postupu návrhu čeľustí upínacích zariadení pre technologické operácie
Summary:Predkladaná práca sa zaoberá návrhom metodického postupu pri navrhovaní čeľustí upínacích zariadení. Dizertačná práca je rozčlenená do 10 kapitol. V prvej kapitole práce sú vyšpecifikované ciele dizertačnej práce. Nasledujúca kapitola pojednáva o význame a funkcii upínacích prípravkov. Tretia kapitola komplexne definuje a klasifikuje čeľuste upínacích prípravkov, zaoberá sa princípmi upínania obrobkov v strojových zverákoch a skľučovadlách. Štvrtá kapitola je venované riešeniu metodického postupu návrhu čeľustí pre upnutie obrobku v upínacom prípravku. V ďalších štyroch kapitolách sú postupne riešené faktory, ktoré ovplyvňujú návrh čeľustí. V piatej kapitole je riešené ustavenie obrobkov, vplyv umiestnenia ustavovacích prvkov na statickú určitosť a stabilitu ustavenia obrobku. Šiesta kapitola rozoberá problematiku správneho vloženia obrobku použitím funkcie "foolproofing". Klasifikuje súčiastky podľa kritéria súmernosti metódou súmerných transformácií. Siedma kapitola sa zaoberá vplyvmi tolerancií na presnosť obrábanej plochy súčiastky. Riešené sú vzťahy medzi vychýlením obrobku pri ustavení a dovolenou geometrickou toleranciou. Ôsma kapitola sa zaoberá princípmi pôsobenia upínacej a technologickej sily, rieši problematiku vplyvu deformácií čeľustí a ustavovacích prvkov pôsobením vonkajších síl na presnosť obrobku. V tejto kapitole je spracovaný metodický postup návrhu veľkosti prítlačných síl čeľustí z hľadiska stability. Metodický postup kontroly presnosti pri upnutí v čeľustiach a metóda priradenia tolerancií pre kontaktné body čeľustí sú obsahom deviatej kapitoly. Posledná kapitola je venovaná verifikácii vplyvu upnutia vyšpecifikovaných obrobkov navrhnutými čeľusťami na jeho deformácie a presnosť v programe ANSYS. V závere práce je zhodnotenie prínosov pre vedný odbor a technickú prax.
Key words:vymeniteľné čeľuste,, ustavenie,, upnutie,, presnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited