Jan 19, 2020   1:19 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Identification number: 43247
University e-mail: zdenko.takac [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics (IIEAM FCFT)
Department chief official - Department of Mathematics (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Type-2 fuzzy sets
Written by (author): doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Opponent 1:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Opponent 2:prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Opponent 3:prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fuzzy množiny typu 2
Summary:Abstrakt slovensky Práca sa zaoberá fuzzy množinmi typu 2, ktoré sú zovšeobecnením štandardných fuzzy množín, pričom veľká pozornosť je venovaná najmä intervalovým fuzzy množinám. Jednotlivé problémy nie sú v hlavnom texte skúmané do hĺbky, komentár má skôr priniesť prehľad danej problematiky, opísať motiváciu a súvislosti medzi rôznymi pojmami z oblasti. O niečo väčší dôraz je kladený na čiastkové problémy, ktorými sa zaoberal autor textu vo svojej vedeckej práci. Exaktné matematické výsledky sú uvedené v článkoch, ktorých separáty sú v Prílohe. Cieľom práce je prispieť k teoretickým základom fuzzy množín typu 2 a vyriešiť niektoré čiastkové problémy, ktoré brzdia implementáciu fuzzy systémov založených na fuzzy množinách typu 2. Prvá kapitola obsahuje stručný opis fuzzy systémov a fuzzy systémov typu 2. Cieľom zaradenia tejto kapitoly do práce je naznačenie motivácie k riešeniu problémov, ktoré sa vyskytujú v nasledujúcich častiach textu. Druhá kapitola tvorí teoretický úvod do problematiky, sú tu definované fuzzy množiny, intervalové fuzzy množiny, fuzzy množiny typu 2 a sú charakterizované ich rôzne reprezentácie. V tretej kapitole je opísaná algebra pravdivostných hodnôt fuzzy množín typu 2, je tu naznačený spôsob, akým táto algebra vznikne z algebry pravdivostných hodnôt obyčajných fuzzy množín, a sú ukázané vlastnosti tejto algebry. Nakoniec sú na množine fuzzy množín typu 2 definované základné množinové operácie - prienik, zjednotenie a doplnok. Štvrtá kapitola sa zaoberá agregáciou pravdivostných hodnôt fuzzy množín typu 2, predovšetkým OWA operátormi a tzv. FTV agregačnými operátormi. V piatej kapitole je na množine fuzzy množín typu 2 zavedená inklúzia a miera inklúzie, kde inklúzia je ostrá relácia a miera inklúzie je fuzzy relácia na množine všetkých fuzzy množín typu 2. V poslednej kapitole skúmame lineárne usporiadania intervalov - tzv. prípustné usporiadania, definujeme a skonštruujeme intervalové negácie, intervalové miery inklúzie, intervalové entropie a následne tieto aplikujeme v spracovaní obrazu, konkrétne pri segmantácii obrazu v odtieňoch šedej.
Key words:fuzzy systémy, fuzzy množiny typu 2, intervaly

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited