Nov 13, 2019   8:58 a.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Daša Adamcová
Semiotika urbánneho a cyber-urbánneho priestoru - modelové územie Pezinok
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Adamek
Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Adámková
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Babincová
From smart city to smart region - model area of FUA Piešťany
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Babincová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bača
Priestorový komunikačný systém - modelové riešenie hl.m.SR Bratislavy
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Peter Bahleda, PhD.
Priestorové aspekty sociálnej inklúzie/ exklúzie s dôrazom na migrantov.
July 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Bartoš
Gánovce - kúpeľný park
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Bartošová
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Natália Benčíková
Huncovce - námestie, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
June 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Bernátová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Bilková
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Peter Bláha, PhD.
Urban Scene Safety
July 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Borotová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Danica Bubelínyová
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Červená
Zraniteľnosť sídelných systémov a viacúrovňová správa
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Čierny
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Branislav Čukan
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dano
Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Melinda Darázsová
Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Dekan
Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mag.rer.nat. Marek Dinka
Socioekonomické a priestorové faktory rozvoja kvartérneho centra
August 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
Inteligentné obce\\Strategický prístup k manažmentu v obciach na Slovensku
April 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Fischer
Gánovce - NPP travertín
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daša Fogelová
Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Fuhrmannová
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Gežík
Social Innovation as a Phenomenon of Urban Metabolism
August 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Gloviaková
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Griač
Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Gulan, PhD.
Spatial aspects of renewable energy use
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gulan, PhD.
Walkability as a prerequisite for a liveable city – model area of Petržalka
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Habajová
Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
May 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hajduk
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Hašák
General plan of the renewable energy use at the level of buildings in urban environment
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Hnatová
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Holop
Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Hrúz
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Huňová
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Hurban
General plan of the brownfield revitalisation in Bratislava - model area Petrzalka
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Husár, PhD.
Vulnerability of settlement structures and multilevel governance
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chabroň
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Jajcayová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Jankechová
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Just
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Katkó
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Shokoofeh Khosravi
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Kováč
Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kováčik
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krajčiová
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Krbatová
Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
May 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michala Krivá
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Norbert Kröhnoff
Európska integrácia a priestorový rozvoj kandidátskych a nových členských štátov EU
August 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Monika Kuhn
Smart koncepty rozvoja funkčných území
May 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kuchtová
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
May 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kuruc, PhD.
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kvoročková
Harmonization of transport and green infrastructure in the country on the model territory of Bratislava
May 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Kyselová
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
May 2011Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Ladzianska
Vplyv demografických zmien a priestorové plánovanie v SR.
May 2021Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Lamiová
Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
May 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Sandra Lamy
Current challenges of spatial development in SR and EU
May 2021Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Lamy
General plan of the water sports in BSK
May 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lietavová
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Giovanna Lunkmoss de Christo
Sustainable environmental friendly local economic development - udržateľný environmentálne priateľský lokálny ekonomický rozvoj
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Maco, PhD.
The Concept of Commons in Urban Development Management
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Mazáková
Low Carbon City Concept - model area Krasno nad Kysucou
May 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
Fraktály v krajinnej štruktúre
February 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Mihálik
Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Miklósová
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavol Mikula
Generel využitia brownfieldov - modelové územie hl.m.SR Bratislavy
May 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mile
Data management using GIS as a tool for adaptability of the municipality - model area Plavecký Štvrtok
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Cyprián Miller
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
May 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Moravec
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
May 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im urbanen Raum
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im Urbanen Raum
October 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Silvia Obšivanová
Strategické dokumenty rozvoja obce Čadca
May 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
September 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového/regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
September 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Plichtová
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Poklembová, PhD.
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
May 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Poórová
Low carbon city - modelové územie SENEC
May 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dejan Popovič, PhD.
Koncepcia územného rozvoja Vojvodiny
May 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Privrel
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Regec
Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
May 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
August 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Siredžuk
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
May 2012Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Sitarčíková
Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Martin Smerek
Rača, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
June 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regional Disparities and Knowledge-based Society
July 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
May 2021Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Satisarat Somnuk
Návrh rizikového manažmentu územia pre oblasti postihnuté tsunami
May 2009Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Sumelová
Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Szutyányiová
Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
May 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Šarkőzi
Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
May 2013Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ščasný
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
May 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Šidová
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
May 2016Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Šišková
General plan of the dwelling function in Bratislava in the context of migration preasure
May 2018Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Šmida
Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
May 2009Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šuláková
Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
May 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Stefan Telle, PhD.
Fuzzy and soft elements in spatial dimension of regional policy
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Tóth, PhD.
Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
May 2013Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Attila Tóth, PhD.
Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
June 2016Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Tureničová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
May 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
May 2013Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Bratislava-Rača - pešia zóna, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
June 2007Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vajdová
Kreativne mestské prostredie - modelové územie Bratislava
May 2013Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Varga, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
May 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anita Véghová
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
May 2013Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Marián Vunhu, PhD.
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
July 2013Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Zoľák
Strategické dokumenty rozvoja obce Kežmarok
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress