6. 8. 2020  18:13 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
Autor: Ing. Petra Szutyányiová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť smer ďalšieho rozvoja nových obsahov a funkcií modelového územia kúpeľného mesta Rajecké Teplice s rešpektovaním kúpeľného mesta a vytvoriť tak jedinečné kúpeľné mesto. Diplomová práce je rozdelená do troch základných častí. Prvú časť práce tvorí analýza. Analytická časť je rozdelená do piatich základných kapitol. Prvá kapitola oboznamuje so základným pojmom kúpele. Vysvetľuje a popisuje ich význam. Opisuje kúpeľné mestá na Slovensku. Ďalšia kapitola je zameraná na kúpeľný cestovný ruch. Definuje čo je kúpeľný cestovný ruch, opisuje jeho štruktúru- vývoj a trendy. Navzájom porovnáva a vysvetľuje rozdiel medzi zdravotným cestovným ruchom a wellness cestovným ruchom. Taktiež sa venuje doplnkovým službám v tomto cestovnom ruchu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou kúpeľov a samotného kúpeľného cestovného ruchu a zohrávajú v ňom dôležitú úlohu. Tretia kapitola uvádza kúpeľné mestá v zahraničí. Definuje ich a popisuje ich fungovanie a princípy kúpeľníctva. Z tejto základnej analýzy Európskeho kúpeľníctva vyplývajú inšpirácie v smere ďalšieho rozvoja pre modelové územie kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Štvrtá kapitola sa zaoberá konceptom kúpeľov v budúcnosti z čoho vyplýva jeho ďalšie smerovanie. A posledná piata kapitola sa venuje analytickej časti samotného kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Popisuje jeho prírodné liečivé zdroje, pobyty a procedúry. Stručne analyzuje obyvateľstvo, životné prostredie, cestovný ruch. Komplexne hodnotí na základe porovnávania s inými kúpeľnými mestami rôzne aspekty a zhodnocuje na tomto základe celkový potenciál modelového územia . Druhá časť práce je návrhová časť. Túto časť považujem za kľúčovú nakoľko sa v tejto časti sa práca zaoberá potenciálmi modelového územia. Ako prvé vymenováva a hodnotí jednotlivé potenciálne plochy nachádzajúce sa na území obce následne nato sa pristupuje na návrh konceptuálneho rozvoja. Návrh konceptu je spracovaný v dvoch koncepčných variantoch zobrazených na výkrese, v poslednej časti diplomovej práci- v grafickej časti, ku ktorým je vypracovaný aj stručný popis smerovania rozvoja jednotlivých návrhov. V ďalšom kroku, po vybraní ďalšieho smeru rozvoja, práca prechádza k samotným návrhom. Návrhy sú vypracované k jednotlivým vybraným plochám. Ku každej ploche je priradených niekoľko návrhov inšpirovaných zahraničnými príkladmi so stručným popisom a vyhodnotením, ktorý návrh je pre modelové územie vyhovujúci a najviac inšpirujúci. A posledná časť- tretia časť práce je grafická časť.
Kľúčové slová:
kúpele, Rajecké Teplice, kúpeľný cestovný ruch, kúpeľné mesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene