19. 10. 2019  14:51 Kristián
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent 1:prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
Abstrakt:Odolnosť socio-ekologických systémov (ďalej uvádzané aj ako SESs), a ich schopnosť adaptability na globálne zmeny, závisí osobitne na kvalite sociálneho kapitálu, jeho komunikačnej a kooperačnej schopnosti na vertikálnej, i na horizontálnej báze. Koncept odolnosti vo vzťahu k územiu v tejto práci je chápaný ako schopnosť adekvátnej odpovede na nové výzvy najmä u sídelných a regionálnych systémov. Integrácia ekologických a sociálnych systémov v rámci ich koexistencie je ovplyvnená vzájomnými pôsobeniami medzi prírodnými a antropologickými subsystémami krajiny. Pre posilnenie odolnosti územných systémov je kľúčové, aby sa identifikovali optimálne vzory spravovania územia s dostatočnou citlivosťou na spätnú väzbu. V práci boli zvolené argumenty na základe širšieho teoretického výskumu, a na základe výsledkov empirického výskumu overenia konceptu odolnosti územia. Ukazuje sa, že rozvoj územia v kritických obdobiach je významne ovplyvnený schopnosťou adekvátnej odpovede (flexibilitou, inovatívnosťou a adaptabilitou), vhodným inštitucionálnym prostredím (podľa právnych pomerov), súborom kompetencií zodpovedných organizácií, majetkovo-právnými vzťahmi, miestnou znalosťou územia, preventívnymi opatreniami, a taktiež závažnosťou zmien alebo stresových javov. Ide teda o zložité vzťahy v území, ktoré je nutné hodnotiť vhodnými indikátormi, pričom by mali byť schopné identifikovať najmä stav pripravenosť územia, adaptabilitu, a stav zraniteľnosti územia voči nečakaným prírodným disturbanciam.
Klíčová slova:socio-ekologické systémy, adaptačná schopnosť, odolnosť, vzory správania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně