Sep 21, 2019   4:30 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The regional resilience and risk management
Written by (author): Ing. Attila Tóth, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
Summary:Odolnosť socio-ekologických systémov (ďalej uvádzané aj ako SESs), a ich schopnosť adaptability na globálne zmeny, závisí osobitne na kvalite sociálneho kapitálu, jeho komunikačnej a kooperačnej schopnosti na vertikálnej, i na horizontálnej báze. Koncept odolnosti vo vzťahu k územiu v tejto práci je chápaný ako schopnosť adekvátnej odpovede na nové výzvy najmä u sídelných a regionálnych systémov. Integrácia ekologických a sociálnych systémov v rámci ich koexistencie je ovplyvnená vzájomnými pôsobeniami medzi prírodnými a antropologickými subsystémami krajiny. Pre posilnenie odolnosti územných systémov je kľúčové, aby sa identifikovali optimálne vzory spravovania územia s dostatočnou citlivosťou na spätnú väzbu. V práci boli zvolené argumenty na základe širšieho teoretického výskumu, a na základe výsledkov empirického výskumu overenia konceptu odolnosti územia. Ukazuje sa, že rozvoj územia v kritických obdobiach je významne ovplyvnený schopnosťou adekvátnej odpovede (flexibilitou, inovatívnosťou a adaptabilitou), vhodným inštitucionálnym prostredím (podľa právnych pomerov), súborom kompetencií zodpovedných organizácií, majetkovo-právnými vzťahmi, miestnou znalosťou územia, preventívnymi opatreniami, a taktiež závažnosťou zmien alebo stresových javov. Ide teda o zložité vzťahy v území, ktoré je nutné hodnotiť vhodnými indikátormi, pričom by mali byť schopné identifikovať najmä stav pripravenosť územia, adaptabilitu, a stav zraniteľnosti územia voči nečakaným prírodným disturbanciam.
Key words:socio-ekologické systémy, adaptačná schopnosť, odolnosť, vzory správania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited