Sep 24, 2019   11:28 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ecological Corridors and Linear Transportation Structures
Written by (author): Ing. Alžbeta Šidová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Summary:Diplomová práca sa zameriava na riešenie priestorových konfliktov medzi ekokoridormi a líniovými dopravnými stavbami s cieľom podporiť migráciu voľne žijúcich živočíchov. Hlavnou ideou diplomovej práce je navrhnutie komplexného konceptu manažmentu ekokoridorov a jeho implementácia na vybrané územie. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných častí: teoretickej, konceptuálnej, implementačnej a grafickej. Teoretická časť predstavuje definície ekokoridorov, faktory pôsobiace ako bariérové prvky, ktoré zahŕňajú aj dopravné stavby, a kategorizáciu nástrojov na riešenie ich konfliktov s ekokoridormi. Na základe tejto kategorizácie bol v rámci konceptuálnej časti navrhnutý model ich vzájomných vzťahov a systémových súvislostí. Implementačná časť predstavuje aplikáciu tohto modelu na Záhorie, ktoré je situované na migračnej trase Alpsko-karpatského koridoru. Na viac implementačná časť obsahuje odporúčania týkajúce sa využívania územia, poľnohospodárstva a ekologických opatrení, ktoré sú vyjadrené aj v grafickej podobe.
Key words:ekokoridor, líniová dopravná stavba, migračná trasa, manažment ekokoridorov, ekodukt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited