7. 8. 2020  20:45 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
GENEREL VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚROVNI BUDOV V URBÁNNOM PROSTREDÍ
Autor:
Ing. Jozef Hašák
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
GENEREL VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚROVNI BUDOV V URBÁNNOM PROSTREDÍ
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť dokument Generel využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na úrovni budov v urbánnom prostredí, ktorý by bol aplikovateľný na mestské prostredie v rôznych zónach mesta. Na vytvorenie tohto algoritmu je nevyhnutné brať do úvahy rôzne energetické spotreby rôznych budov s rôznym funkčným využitím. Inými aspektami okrem tohto je napr. aj počet ľudí zdržujúcich sa v budove, doba prevádzky, podlažná plocha a tak ďalej. Idea projektu je úzko prepojená s cieľmi Európskej únie vzhľadom k podpore využívania zelenej energie. Tie smerujú k znižovanie používania fosílnych palív a podpore zelenej energie. Spomínanú podporu chceme dosiahnuť prostredníctvom metodiky vypracovania územného generelu. Metodika disponuje postupnosťou krokov, ktoré po implementácií na určité územie poskytnú celistvý obraz o aktuálnej situácií a stratégie v rámci budúceho smerovania a rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou je aj definícia kritérií vhodnosti budov pre prvky OZE, na základe ktorých je možné definovať budovu a priradiť jej najefektívnejší druh technológie. Medzi kritériá patrí najmä funkčné využitie budovy s spojitosti s polohou, počet poschodí, orientácia, atď. Aj praktické príklady zo zahraničia ukazujú, že kombináciou viacerých zdrojov energie by došlo k udržateľnému rozvoju, pričom riešená metodika by bola aplikovateľná na ktorékoľvek územie nezávisle od polohy, štruktúry mesta, funkčného využitia či prírodných podmienok
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje, zelená energia, udržateľnosť, urbánne prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene