Aug 8, 2020   4:17 a.m. Oskar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
General plan of the brownfield revitalisation in Bratislava - model area Petržalka
Written by (author):
Ing. Jozef Hurban
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
Summary:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku brownfields nie len na Slovensku a v zahraničí, ale najmä na území hlavného mesta Bratislavy. Brownfieldy ako nevyužívané územia, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu, slúžia v rámci zastavaného územia mesta ako potenciál na transformáciu a nové funkčné využitie. Avšak je nutné tieto areály správne identifikovať a prijať opatrenia pre správne využitie týchto objektov. Obsahom prvej časti práce je spracovať teoretické východiská v rámci problematiky brownfields, ktorá je zameraná na teoretické východiská, metódy skúmania, ciele práce či príklady metropolitných stratégii na revitalizáciu brownfieldov zo zahraničia. Výsledkom tejto časti je všeobecne aplikovateľný návrh teoretického konceptu generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Cieľom druhej časti práce je spracovanie samotného generelu na vybranom území mestskej časti Petržalka, ktorý nadväzuje na prvú časť práce a na teoretický koncept generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Grafické výstupy práce zobrazujú príklady na analýzu riešeného územia, identifikovanie objektov a areálov v daných lokalitách a na grafické spracovanie jednotlivých kategorizácii na modelovom území a v neposlednom rade aj návrhovú časť generelu. Hlavným cieľom práce je vytvoriť na základe všeobecne aplikovateľného konceptu, generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov pričom sa štúdia aplikuje na modelovom území Petržalky. Generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov ako výsledok diplomového projektu bude slúžiť ako podklad pre spracovanie generelu brownfieldov na území celého mesta a taktiež v prípade úspešnej realizácie prispeje k udržateľnému rozvoju územia mesta a môže poslúžiť ako podklad pre budúce spracovanie Územného plánu či iných strategických dokumentov mesta Bratislavy.
Key words:
brownfield, revitalizácia, generel, mesto Bratislava, rozvoj územia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited