27. 5. 2020  12:25 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Projekty
     
     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
Autor:
Ing. Ivana Krbatová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
Abstrakt:
Jednou zo základných zložiek funkčnej štruktúry sídiel je rekreácia. Cieľom diplomovej práce je zamerať sa na funkciu rekreácie v južnom kontaktovom území Bratislavy, preskúmať možnosti a nájsť optimálne riešenie funkčného využitia a hmotovo-priestorovej organizácie územia vo väzbe na plánovaný protipovodňový kanál. Hlavnou myšlienkou obnovenia dunajských ramien je znovuobjavenie Bratislavy ako mesta spätého s vodou, mesta na vode. Práca je členená do štyroch hlavných kapitol. Prvou sú teoretické východiská, ktoré sú zamerané na klasifikáciu rekreačných aktivít, dimenzovanie rekreačných území, základné pojmy cestovného ruchu a jeho vplyv na životné prostredie a zároveň skúmajú kontakt vodného toku s rekreačným územím. Ďalším východiskom je rozvojový potenciál regiónu Podunajsko, ktorým sa zaoberá druhá kapitola. Opisuje koncepciu rozvoja tohto územia a predstavuje hlavné závery preddiplomového projektu s témou Rozvojový potenciál kontaktového územia Bratislava -- Podunajsko. Vyzdvihuje prínosy obnovenia ramennej sústavy a prináša prehľad doposiaľ vypracovaných štúdií obnovenia dunajských ramien. V tretej časti komplexne analyzujeme riešené územie a posledná časť popisuje návrh riešenia vrátane návrhov regulatívov. Výsledkom štúdie je návrh podporujúci vznik nového rekreačného zázemia Bratislavy so silnou väzbou na vodu, vyhotovený v textovej i grafickej podobe.
Kľúčové slová:rekreácia, kontaktové územie, cestovný ruch, obnovenie ramennej sústavy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene