27. 5. 2020  12:29 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
Abstrakt:
Statická doprava je neoddeliteľnou súčasťou celého dopravného systému, ktorá najmä v posledných rokoch upozorňuje na nedostatky súvisiace s neustále narastajúcou automobilizáciou. Cieľom tejto práce je poukázať na spôsoby regulácie a manažmentu statickej dopravy, ktoré je možné aplikovať na územie centrálnej časti Bratislavy. Tematika je rozpracovaná v štyroch hlavných kapitolách. Prvá kapitola pojednáva o teoretických východiskách, ktorých súčasťou sú zásady riadenia statickej dopravy, základné princípy navrhovania a realizácie, ako aj prehľad rôznych systémov regulácie parkovania. Druhá kapitola je zameraná na analýzu riešeného územia, ktorá stručne popisuje potenciály a limity územia v súvislosti so statickou dopravou a je východiskom pre návrhovú časť. Identifikáciou problémov sa zaoberá tretia kapitola, ktorá na základe analýzy poukazuje na hlavné nedostatky v celkovom systéme dopravy a charakterizuje ich v jednotlivých kategóriách. Na základe týchto poznatkov je v poslednej kapitole rozpracovaný návrh generelu statickej dopravy. Ten pozostáva zo stanovenia cieľov, na základe ktorých sú vypracované čiastkové návrhy pre jednotlivé oblasti problematiky. Práca je vyhotovená vo forme textovej a grafickej časti, ktorá prostredníctvom máp premieta získané poznatky do priestoru a zobrazuje návrh v celkovej podobe.
Kľúčové slová:
regulácia parkovania, multimodálne systémy, carpooling, statická doprava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene