Oct 24, 2019   6:09 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Catalogue of urban structure types in the funktion of sport and recreation - model area Bratislava
Written by (author): Ing. Natália Huňová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
Summary:Šport má v spoločnosti význam už od dávnych časov. V dnešnej modernej spoločnosti je šport súčasťou života človeka. Preferovanie jednotlivých športových a rekreačných aktivít je závislé od ekonomickej a kultúrnej úrovne danej spoločnosti. Jednotlivec si v súčasnosti uvedomuje potreby starať sa o svoje zdravie, ako telesné, tak i duševné. Pre uspokojenie týchto potrieb slúžia areály a zariadenia plôch športu a rekreácie, ktoré môžu tvoriť samostatnú funkčnú jednotku v rámci sídla, prípadne sú začlenené medzi plochy iných funkcií (občianska vybavenosť, zeleň a pod.). Cieľom diplomovej práce je na základe charakterizácie infraštruktúry športu a rekreácie, platných dokumentov, domácich a zahraničných príkladov navrhnúť, resp. odporučiť budúci rozvoj jednotlivých typov športu a rekreácie na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Key words:katalóg , šport a rekreácia, Bratislava

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited