Oct 17, 2019   2:29 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alpen-Karpaten-Korridor
Written by (author): Ing. Katarína Jankechová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Betáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
Summary:V posledných storočiach bola ekologická konektivita identifikovaná ako jeden z kľúčových faktorov pre zachovanie biodiverzity. Po vypracovaní prvej štúdie ekologickej konektivity v Rakúsku v roku 2001, bolo za prioritu určené spojenie medzi pohoriami Alpy a Karpaty. Kvôli narastajúcemu bariérovému efektu infraštruktúry, rozrastaniu sídel a zintenzívňovaniu využívania krajiny, bol Alpsko-Karpatský biokoridor (Alpine-Carpathian Corridor) označený ako nevyhnutná krajinná zložka pre zachovanie migrácie a výmeny genetických informácii. Cieľom práce je navrhnúť trasovanie biokoridoru z ohľadom na podmienky prostredia. V práci budem analyzovať územie viacerými metódami, použijem poznatky získané z rôznych zdrojov. Následne tieto teoretické východiská aplikujem na územie trasovania biokoridoru, pomocou vyhodnotenia analýz, určenia limitov a potenciálov. Z viacerých alternatív vyberiem tú/tie, ktoré najviac zodpovedajú (najviac vyhovujú) požiadavkám územia.
Key words:Územný systém ekolkogickej stability, Alpsko-karpatský biokoridor, Biodukt

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited