20. 9. 2019  18:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Autor: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Abstrakt:Cieľom spracovania diplomovej práce je zameranie sa na mesto Bratislava, ako na potenciálne centrum regionálneho osídlenia s charakterom kvartérneho sektora. Bratislavu tu však nevnímame ako uzavretý priestorový element ohraničený hranicou katastrálneho územia, ale ako rozptýlenú aglomeráciu v rámci troch susedných štátov. Do popredia sú neustále kladené inovačné aktivity v zmysle priestorovej organizácie, ako aj strategického plánovania. Po teoretickej, ako aj praktickej stránke sa tak postupne usilujeme odpovedať na elementárnu otázku: "Ako môže región Bratislavy dosiahnuť všeobecné povedomie, alebo akýsi status centra osídlenia charakteru inovatívneho kvartérneho sektora?" V prvej - analyticko-metodologickej časti, sa orientujeme na výskum danej problematiky. Predstavujeme komparatívnu analýzu hlavných miest vybraných štátov severnej Európy, ktoré môžeme dnes priradiť k reprezentantom poznatkovo orientovaných ekonomík založených práve na inovačných aktivitách. Zaoberáme sa tu aktuálnym postavením týchto miest v rámci rôznych odvetví priestoru, no tiež ich historickému vývoju, ako aj plánovaniu budúcnosti. Na základe takto získaných poznatkov o vývoji, stave a plánovaní jednotlivých municipalít spracovávame abstrakt tohto vývoja, ktorý zase slúžil ako syntéza údajov pre ich štruktúrovanú reflexiu. Záverom prvej časti je následné sformulovanie teoreticko -- metodologického "návodu" ako možno dosiahnuť status povedomia centra osídlenia s charakterom kvartérneho sektora na všeobecnej úrovni. Tatko získané kvalifikovateľné dáta o inováciách aplikujeme v druhej -- návrhovej časti i do praktickej roviny. V rámci modelového územia, ktorým je región Bratislavy, sa zameriame predovšetkým na aspekty inovačných aktivít v kontexte strategického plánovania a ich priestorového usporiadania. Trajektórie rozvoja regiónu Bratislavy sú pritom rozčlenené na jednotlivé kategórie v zmysle pilierov priestorového plánovania ako celku. Dôležitá je pritom ich orientácia na socio-ekonomické inovácie, územné nároky, environmentálne hodnoty, a tiež ich udržateľnosť v kontexte strategického plánovania. Navyše za koordinácie územného manažmentu sa venuje i riadeniu rozvoja. Predovšetkým organizačnému zabezpečeniu, ako aj inštitucionálnej zodpovednosti za rozvoj vznikajúceho metropolitného regiónu Bratislavy ako komplexného celku jak na horizontálnej, tak aj vertikálnej úrovni.
Klíčová slova:development, územný menežment, centrum osídlenia, strategické plánovanie, rozvoj, priestorová organizácia, inovácie, región Bratislavy, inovačné aktivity, inovatívne aktivity, generel, metropolitný región, kvartérny sector, plánovanie, Bratislava

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně