Sep 20, 2019   11:37 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Master plan of the innovative activities of Bratislava region
Written by (author): Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Summary:Cieľom spracovania diplomovej práce je zameranie sa na mesto Bratislava, ako na potenciálne centrum regionálneho osídlenia s charakterom kvartérneho sektora. Bratislavu tu však nevnímame ako uzavretý priestorový element ohraničený hranicou katastrálneho územia, ale ako rozptýlenú aglomeráciu v rámci troch susedných štátov. Do popredia sú neustále kladené inovačné aktivity v zmysle priestorovej organizácie, ako aj strategického plánovania. Po teoretickej, ako aj praktickej stránke sa tak postupne usilujeme odpovedať na elementárnu otázku: "Ako môže región Bratislavy dosiahnuť všeobecné povedomie, alebo akýsi status centra osídlenia charakteru inovatívneho kvartérneho sektora?" V prvej - analyticko-metodologickej časti, sa orientujeme na výskum danej problematiky. Predstavujeme komparatívnu analýzu hlavných miest vybraných štátov severnej Európy, ktoré môžeme dnes priradiť k reprezentantom poznatkovo orientovaných ekonomík založených práve na inovačných aktivitách. Zaoberáme sa tu aktuálnym postavením týchto miest v rámci rôznych odvetví priestoru, no tiež ich historickému vývoju, ako aj plánovaniu budúcnosti. Na základe takto získaných poznatkov o vývoji, stave a plánovaní jednotlivých municipalít spracovávame abstrakt tohto vývoja, ktorý zase slúžil ako syntéza údajov pre ich štruktúrovanú reflexiu. Záverom prvej časti je následné sformulovanie teoreticko -- metodologického "návodu" ako možno dosiahnuť status povedomia centra osídlenia s charakterom kvartérneho sektora na všeobecnej úrovni. Tatko získané kvalifikovateľné dáta o inováciách aplikujeme v druhej -- návrhovej časti i do praktickej roviny. V rámci modelového územia, ktorým je región Bratislavy, sa zameriame predovšetkým na aspekty inovačných aktivít v kontexte strategického plánovania a ich priestorového usporiadania. Trajektórie rozvoja regiónu Bratislavy sú pritom rozčlenené na jednotlivé kategórie v zmysle pilierov priestorového plánovania ako celku. Dôležitá je pritom ich orientácia na socio-ekonomické inovácie, územné nároky, environmentálne hodnoty, a tiež ich udržateľnosť v kontexte strategického plánovania. Navyše za koordinácie územného manažmentu sa venuje i riadeniu rozvoja. Predovšetkým organizačnému zabezpečeniu, ako aj inštitucionálnej zodpovednosti za rozvoj vznikajúceho metropolitného regiónu Bratislavy ako komplexného celku jak na horizontálnej, tak aj vertikálnej úrovni.
Key words:development, územný menežment, centrum osídlenia, strategické plánovanie, rozvoj, priestorová organizácia, inovácie, región Bratislavy, inovačné aktivity, inovatívne aktivity, generel, metropolitný región, kvartérny sector, plánovanie, Bratislava

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited