14. 8. 2020  16:17 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Abstrakt:Cieľom spracovania diplomovej práce je zameranie sa na mesto Bratislava, ako na potenciálne centrum regionálneho osídlenia s charakterom kvartérneho sektora. Bratislavu tu však nevnímame ako uzavretý priestorový element ohraničený hranicou katastrálneho územia, ale ako rozptýlenú aglomeráciu v rámci troch susedných štátov. Do popredia sú neustále kladené inovačné aktivity v zmysle priestorovej organizácie, ako aj strategického plánovania. Po teoretickej, ako aj praktickej stránke sa tak postupne usilujeme odpovedať na elementárnu otázku: "Ako môže región Bratislavy dosiahnuť všeobecné povedomie, alebo akýsi status centra osídlenia charakteru inovatívneho kvartérneho sektora?" V prvej - analyticko-metodologickej časti, sa orientujeme na výskum danej problematiky. Predstavujeme komparatívnu analýzu hlavných miest vybraných štátov severnej Európy, ktoré môžeme dnes priradiť k reprezentantom poznatkovo orientovaných ekonomík založených práve na inovačných aktivitách. Zaoberáme sa tu aktuálnym postavením týchto miest v rámci rôznych odvetví priestoru, no tiež ich historickému vývoju, ako aj plánovaniu budúcnosti. Na základe takto získaných poznatkov o vývoji, stave a plánovaní jednotlivých municipalít spracovávame abstrakt tohto vývoja, ktorý zase slúžil ako syntéza údajov pre ich štruktúrovanú reflexiu. Záverom prvej časti je následné sformulovanie teoreticko -- metodologického "návodu" ako možno dosiahnuť status povedomia centra osídlenia s charakterom kvartérneho sektora na všeobecnej úrovni. Tatko získané kvalifikovateľné dáta o inováciách aplikujeme v druhej -- návrhovej časti i do praktickej roviny. V rámci modelového územia, ktorým je región Bratislavy, sa zameriame predovšetkým na aspekty inovačných aktivít v kontexte strategického plánovania a ich priestorového usporiadania. Trajektórie rozvoja regiónu Bratislavy sú pritom rozčlenené na jednotlivé kategórie v zmysle pilierov priestorového plánovania ako celku. Dôležitá je pritom ich orientácia na socio-ekonomické inovácie, územné nároky, environmentálne hodnoty, a tiež ich udržateľnosť v kontexte strategického plánovania. Navyše za koordinácie územného manažmentu sa venuje i riadeniu rozvoja. Predovšetkým organizačnému zabezpečeniu, ako aj inštitucionálnej zodpovednosti za rozvoj vznikajúceho metropolitného regiónu Bratislavy ako komplexného celku jak na horizontálnej, tak aj vertikálnej úrovni.
Kľúčové slová:
development, územný menežment, centrum osídlenia, strategické plánovanie, rozvoj, priestorová organizácia, inovácie, región Bratislavy, inovačné aktivity, inovatívne aktivity, generel, metropolitný región, kvartérny sector, plánovanie, Bratislava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene