Oct 23, 2020   7:33 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Spatial aspects of effective minimalization of energy consumption in microregion Stitnicka dolina
Written by (author): Ing. Marianna Kyselová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
Summary:
Cieľom mojej práce je zanalyzovať možnosti energetických úspor s využitím obnoviteľných foriem energie nachádzajúcich sa na vybranom modelovom území Štítnickej doliny v okrese Rožňava. Na základe analýz ďalej navrhnem čo najvhodnejšie a najvýhodnejšie čerpanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dokáže oživiť región nielen zamestnanosťou, ale aj ďalším ekonomickým rastom. Prvá časť práce je zameraná na potenciál a možnosti úspor energie v komunálnom i hospodárskom sektore, ktorý je nevyhnutnou súčasťou pri koncipovaní obnoviteľných zdrojov energie. Analytická časť poskytuje prehľad o súčasnej situácii a prehľadnou formou opisuje potenciály jednotlivých foriem veternej, slnečnej, vodnej, geotermálnej energie a energie biomasy na riešenom území. Predmetom záverečnej kapitoly je návrh riešenia energetickej sebestačnosti a navrhuje niektoré konkrétne investičné zámery, najmä vo verejnom sektore.
Key words:
úspory energie, vodná energia, veterná energia, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, slnečná energia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited