24. 9. 2020  2:56 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty          Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
Autor:
Ing. Mgr. Branislav Čukan
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
Abstrakt:
Táto práca s témou mesto na vode -- štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy je štúdiou obnovenia ramennej sústavy Berg -- Kittsee -- Čuňovo a vychádza z doteraz zrealizovaných štúdií, ktoré boli objednané Hlavným mestom SR Bratislavy. Štúdia je stavaná na základe historických prírodných javov, ktoré v území existovali a táto štúdia sa snaží práve o revitalizáciu pôvodného systému. Zo sledovania vzniku a vývoja miest na našom území vyplýva, že pri výbere lokality budúceho sídla hrala rieka veľmi dôležitú úlohu. Na jednej strane bola nevyhnutým predpokladom ako kapacitný zdroj pitnej i úžitkovej vody, zároveň však bola aj istým zdrojom, ktorý mohol ohroziť existenciu a vážne poškodiť sídlo záplavami. V súvislosti s požiadavkami na protipovodňovú ochranu Bratislavy je overovaná možnosť trasovania "obtokového ramena", ktorý by bol splavný aj pre športové lode a malé rekreačné plavidlá, a súčasne by bola ramenná sústava a hlavný obtokový kanál jednou z priestorovo-kompozičných a urbanizačných osí, na ktorej by sa rozvíjalo sídlo. Obnovená ramenná sústava plnila aj protipovodňovú funkciu. V tejto štúdií sa zameriavame a poukazujeme na základne problémy, vlastnosti a charakteristiky územia, ktorým by mal kanál a ramenná sústava pretekať a tak posúdiť reálny dopad tejto ramennej sústavy na krajinu a na život ľudí, živočíchov a rastlín. Následne sa overuje možnosť a spôsob urbanizácie tejto ramennej sústavy a vytvoriť tak pre ľudí jedinečný spôsob života na vode s vysokou rekreačnou hodnotou a vysokou kvalitou života. Ďalšou plánovanou aktivitou v území by mala byť splavnosť ramien športovými a rekreačnými plavidlami s množstvom osobných prístavov, a tak ponúknuť obyvateľstvu aj tento spôsob dopravy, ktorý je ekologickejší, menej stresový a navyše pôsobí veľmi ukľudňujúco. Snažili sme sa takisto formulovať základné urbanizačné, hydro-geologické a ekologické zásady, na základe ktorých by sa mal vývoj v území uberať a zosumarizovať všetky doteraz spracované štúdie, ktoré vypovedajú o území a o možnosti trasovania obtokového kanála.
Kľúčové slová:
BD - Bytový dom, Biocentrum, Biokoridor, KZ - Koeficient zastavanosti, MO - Miestna obslužná komunikácia, ÚSES - Územný systém ekologickej stability , MZ - Mestská zberná komunikácia, PP - Podlažná plocha, RD - Rodinný dom, ZP - Zastavaná plocha

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene