Sep 19, 2019   6:40 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents of a municipality of Stará Ľubovňa
Written by (author): Ing. Júlia Bernátová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
Summary:Moja bakalárska práca s názvom Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou časťou je dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stará Ľubovňa. Táto časť práce sa venuje analýze súčasného stavu, SWOT analýze, rozvojovej stratégii a finančným plánom. Spracovaná analytická a rozvojová časť následne vytvorili podklad pre spracovanie druhej časti bakalárskej práce, ktorou je Územný plán obce Stará Ľubovňa. Začína zadaním ÚPN-O, druhou podkapitolou je koncept riešenia, poslednou je návrhová časť. Tá je rozdelené na smernú, v ktorej sú textové vyjadrenia riešení jednotlivých zložiek v území, a záväznú časť, ktorá slúži na opísanie verejnoprospešných stavieb a regulatívov využívania územia. Nasleduje grafická časť ÚPN-O, ktorá formou výkresov definuje prieskumy a rozbory a následne návrhovú časť. Cieľom celej bakalárskej práce je stanoviť optimálnu stratégiu rozvoja, ktorá dlhodobo zabezpečí hospodársky a sociálny rast obce v súlade s ekologickými princípmi.
Key words:Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad, Rozvojová stratégia, Funkčné a priestorové usporiadanie, PHRSRO, ÚPN-O

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited