4. 8. 2020  6:54 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
Autor: Ing. Michal Čierny
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
Abstrakt:
Objektom diplomovej práce sú scenáre rozvoja územia suburbánneho územia Bratislavy s dôrazom na IV. Kvadrant a susedné rakúske obce. Vstupom do Schengenského priestoru sa otvorili hranice pre voľný pohyb osôb a tovarov, čo ovplyvnilo i urbánny rozvoj Bratislavy presahujúci hranice štátov. Práca tvorí základný rámec pre koordináciu a budúci územný rozvoj tohto územia. V úvodnej časti je popísaná terminológia, ktorá sa priamo vzťahuje na riešenú oblasť cezhraničného regiónu v podmienkach polycentrického rozvoja. Následne práca prechádza na analytickú fázu, od popisu širších vzťahov, kde najväčším prínosom pre toto územie je lokalita v metropolitnom regióne Bratislava - Viedeň, cez analýzy demografie, dopravy, životného prostredia až po potenciály a limity. Diplomová práca sa odvoláva na preddiplomový projekt, ktorý predchádzal tejto diplomovej práci. Základné vývojové scenáre sú v tejto práci už iba stručne popísané výstižnými charakteristikami. Tieto charakteristiky sú použité ako základ pre hodnotenie, ktoré pozostáva z tabuľkového hodnotenia, grafického znázornenia vyšpecifikovaných oblastí vplyvov a požiadaviek a SWOT analýzy scenárov. Pomocou hodnotenia je navrhnutý optimálny scenár. Z vývojových scenárov sú prevzaté iba pozitívne prvky rozvoja územia, ktoré slúžia ako východisko pre územnú prognózu. Tá tvorí celkový návrh, ktorý sa skladá z textovej a grafickej časti. Aby územná prognóza mohla ovplyvniť reálny územný vývoj sú navrhnuté i implementačné opatrenia. Cieľom tejto práce je prostredníctvom zadefinovania optimálneho scenára rozvoja určiť základný rámec a prognózu rozvoja vo výhľadovom období. Návrh v diplomovej práci je územná prognóza, ktorá je usmernená udržateľným rozvojom so zabezpečením kvalitného prostredia, kvalitných služieb a pracovných príležitostí, s prosperujúcou ekonomikou, ochranou a tvorbou životného prostredia. Hlavný prínos práce v danej oblasti je usmerniť budúci vývoj cezhraničnej oblasti a poukázať na dôležitosť koordinácie tohto priestoru.
Kľúčové slová:
rakúske obce, IV. Kvadrant Bratislavy, optimálny scenár, polycentrický rozvoj, 2012

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene