Sep 22, 2019   4:02 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Strategy of Bratislava with relationship to big investment projects and their detailed Master Plan in Bratislava, the Capital city of Slovak Republic
Written by (author): Ing. Jana Sitarčíková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Daniela Drobniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
Summary:Diplomová práca "Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy" venuje pozornosť premenám štruktúr mesta z pohľadu developmentu a kontrole a plánovaniu stavebnej činnosti. Analytická časť zachytáva vývoj Bratislavy z pohľadu administratívneho členenia, sociálnych, politických a ekonomických aspektov a podrobne skúma súčasné plánované investičné projekty a rozvojové záujmy mesta podopreté o vytvorené strategické a plánovacie dokumenty, ktorých spoločným zámerom je podpora globálneho cieľa Bratislavy v kontexte jej vývoja. V Bratislave sa postupne vyformovalo šesť rozvojových osí, ktoré v rámci svojho fyzického vývoja budú v sebe reflektovať nároky na tvorbu nových funkčných štruktúr. Z analýz vyplýva, že záujem investorov sa naďalej orientuje na územia situované v dostupnosti centrálnej mestskej zóny ako aj ďalšie lokality v rozvinutých štruktúrach invravilánu mesta. Úlohou práce je navrhnúť podporný strategický dokument opierajúci sa o identifikované ciele skúmaného mesta, ktorý by reflektoval aktuálne požiadavky developerov a zároveň napomáhal usmerňovať a koordinovať stavebný rozvoj.
Key words:stratégia, developerský projekt, investičné aktivity , Bratislava, pasportizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited