28. 5. 2020  10:33 Viliam
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
Abstrakt:V diplomovej práci analyzujem schválenú metodiku a legislatívu spracovávania projektov pozemkových úprav a mojím cieľom je tuto metodiku doplniť a zdokonaliť. V úvodnej kapitole je všeobecne popísaný súčasný stav a potreby projektovania pozemkových úprav. Došlo k strate fyzických prvkov, ale aj k morálnej ujme a strate vzťahu k pôde a k znehodnoteniu kultúrneho dedičstva krajiny. V druhej kapitole sú zhodnotené všeobecné výsledky zo súčasnej praxe pozemkových úprav doma a v zahraničí, popísané sú pozitívne a negatívne stránky, spôsob zadávania a financovania pozemkových úprav. Tretia kapitola postupne analyzuje súčasne platnú legislatívu a metodiku podľa jednotlivých etáp, spracovanie projektov pozemkových úprav, dáva návrhy na zmeny v týchto procesoch riadenia. Metodika a legislatíva zmenená alebo doplnená o navrhované časti, bola porovnaná so súčasným stavom v 4. Kapitole na konkrétnom projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo. Jednoznačne sa preukázala správnosť navrhovaných zmien uvedených v predchádzajúcich kapitolách, čo je zhodnotené aj v piatej kapitole formou diskusie na podklade získaných názorov odbornej verejnosti. Účelom 5. kapitoly je oživiť diskusiu o PÚ, aby sa dostali viac do povedomia spoločnosti. V poslednej 6. Kapitole sú navrhnuté konkrétne odporúčania, ktoré by mali byť prijaté v jednotlivých aktoch riadenia na zlepšenie efektívnosti pozemkových úprav. Pozemkové úpravy majú svoje dôležité miesto v systéme starostlivosti o krajinu a je potrebné vzájomné prepojenie všetkých programov a činností, ktoré majú za cieľ obnovu a revitalizáciu krajiny, a to tak legislatívnych, ako aj technických. Dôležité je uvedomiť si, že pozemkové úpravy sú opatrením, ktoré má pozitívny dopad súčasne na niekoľko oblastí nášho života. Projekty pozemkových úprav teda v danom území obsahujú vyriešené vlastnícke vzťahy k navrhovaným opatreniam, pričom zároveň rešpektujú prírodné pomery a technické obmedzenia.
Kľúčové slová:
hospodárenie s pôdou, projekt pozemkových úprav, metodický postup pozemkový úprav, rozvoj vidieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene