Jan 25, 2020   6:42 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dance School, Bratislava-Winter Port
Written by (author): Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD., MSc
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tanečná škola, Bratislava-Zimný prístav
Summary:Predmetom diplomovej práce je projekt tanečnej školy, nadväzujúcej na urbanistický koncept areálu Zimného prístavu mesta Bratislavy, ktorý bol predmetom ateliéru zimného semestra 2009/2010. Tanečná škola predstavuje súčasť idey univerzitného areálu, navrhnutého a situovaného v širšej časti prístavu v blízkosti prístavného mosta. Navrhnutý urbanistický koncept predstavuje nadviazanie na kompozičnú os smerujúcu od hradu mesta až po samotný prístav. Hviezdicové usporiadanie objektov podporuje túto os, ktorá pretína územie vo viacerých bodoch a jedným z nich je práve poloha tanečnej školy. Miesto, kde os pretína breh prístavu je umiestnené námestie, verejný priestor, ohraničený dvoma hmotami navrhovaného objektu. Dve hmoty tanečnej školy, vo vzájomnej interakcií sú snahou o vyjadrenie pohybu, dynamiky. Zároveň sa však snažia nadviazať na dané prostredie. Genius loci prístavu predstavuje špecifický charakter, je to zanedbané územie, s neúplnou prevádzkou, ťažkopádnosťou veľkých žeriavov, ktoré sú v "pohybe" pri prekládke materiálov. Na druhej strane tanečná škola predstavuje ladnosť pohybu, čo je výrazný kontrast s priestorom ako je prístav. Tento kontrast je však jedným z determinantov, z ktorých vychádza návrh. Spomenuté dve hmoty sa snažia svojím expresívnym výrazom transformovať ideu tanca a pohybu, zároveň umiestnené kolmo na vodu vyjadriť väčšiu dramatickosť. Hmotou aj funkčne je teda objekt rozdelený na dve časti, ktoré sú prepojené v rámci terénnych úprav celým podlažím, na úrovni násypu vloženým jednopodlažným preskleným hranolom. Terénne úpravy sú súčasťou konceptu, zároveň sú však aj ochrannou bariérou. Umelo vytvorený násyp je protipovodňovou ochranou Dunaja pred 1000 ročnou vodou. Hlavný vstup do objektu je preto situovaný až na úrovni terénu, je otvorený na obe strany, aj promenádu aj univerzitný areál, čím predstavuje plynulý prechod a prepojenie. Hlavnou funkciou severnej časti objektu je tanečné divadlo, navrhnuté tak, aby umožnilo možnosť alternatívnych scén. Južná časť budovy je určená pre výučbu, s rôznymi tanečnými sálami a priestormi spojenými aj s exteriérom. Cieľom návrhu bolo prepojiť a nadviazať na charakter prístavu, kompozične nadviazať na osi a dôležité spojenia s mestom, vyriešenie kontrastu tanečnej školy a prostredia prístav, vyjadriť pohyb, dynamiku zaujímavým architektonickým stvárnením.
Key words:dynamika, pohyb, expresívnosť, harmonický kontrast, tanec

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited